Новини
Стартира процедурата за избор на нови членове на Съвета на децата
13.03.2018
 
За Съвета на децата
 
Съветът на децата към Държавната агенция за закрила на детето е учреден през 2003 г. в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта на неговото създаване е да насърчи детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения.
 
Основната мисия на Съвета на децата е да представя детската гледна точка, мисли и чувства по въпроси, които засягат правото на защита, развитието и участието на децата в обществено – политическия живот.
Съветът на децата дава възможност на децата да обменят знания, морални и интелектуални ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
 
Съветът включва по един представител на децата от всяка административна област, членовете му са с двегодишен мандат и избират помежду си председател и заместник – председател. След навършване на 18-годишна възраст членовете на Съвета напускат организацията и местата им се попълват от нови членове. Досега в Съвета са членували 84 деца.
 
Правото на всеки да участва във взимането на решения, които засягат живота му е фундаментално човешко право. Заедно със закрилата на децата и осигуряването на основните им нужди, участието във взимането на решения е един от трите принципа на Конвенцията на ООН за правата на детето, заложен в чл. 12, който гласи:
 
Държавите – страни по Конвенцията, осигуряват на детето, което може да формира свои собствени възгледи, правото да изразява тези възгледи свободно по всички въпроси, отнасящи се до него, като на тях следва да се придава значение, съответстващо на възрастта и зрелостта на детето.
 
 
 
Срок за подаване на кандидатурите: 24.05.2018 г.
Място за подаване на кандидатурите:

гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св.  Кирил и Методий“ № 39 или на e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com

 

Процедура за избор на членове на Съвета на децата и Приложения