Вакантни длъжности
СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Главен експерт „Образование и култура”
28.02.2018
 
ОБЯВЛЕНИЕ
 
Община Долна Митрополия
гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08- 108/27.02.2018 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
 
Главен експерт „Образование и култура”, дирекция „Европейска интеграция и хуманитарни дейности”.
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образователна степен – бакалавър;
 • професионална област – хуманитарни науки;
 • професионален опит – минимум – 2 (две) години;
 • или присъден ранг – IV младши;
 • компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативните актове, свързани с предучилищното и училищното образование (Закона за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за предучилищно и училищно образование, Закон за народните читалища, Закон за младежта, Закон за физическото възпитение и спорта, Закон за администрацията, Кодекс на труда и др.).
 
 1. Допълнителна квалификация и умения:
 • компютърна грамотност и умение за работа с програмни продукти;
 • да са запознати със Закона за държавния служител и Закона за местното самоуправление и местната администрация;
 • организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
 • мотивация за заемане на съответната длъжност.
 1. Кратко описание на длъжността:
Изготвя експертни становища, свързани с дейността на общината в областта на образованието, културата, вероизповеданията и интеграцията с малцинствата. Подпомага организационно административната работа в училищата, детските градини и читалищата на територията на община Долна Митрополия.
 1. Минимален размер на основна месечна заплата за длъжността - 550,00 лв.
 2. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю.
 3. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие, подадено лично от кандидата или упълномощено лице;
 • автобиография;
 • декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
 • копие от документ за завършено образование и други придобити квалификации;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • медицинско свидетелство.
 1. Документи за участие се подават в сградата на община Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39, стая 101, Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”. Лице за контакти: Нина Цветанова –Директор на дирекция „АПИО”, тел. 06552/24-90, GSM: 0879/ 124958;
 2. Срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 12.03.2018 г.
9. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на общината – гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39 и интернет страницата на общината: http://www.dolnamitropolia.bg