Новини
Община Долна Митрополия подписа договор за финансиране на проект по ПРОГРАМА INTERREG V – A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
15.01.2018

 

На 11.12.2017 год. в гр. Дробета - Турну Северин, окръг Мехединци на официална церемония, в присъствието на г-н Аладин Джорджеску – Председател на Окръжен съвет Мехединци, г-жа Николета Минку - Изпълнителен директор на Съвместният секретариат в Кълъраш и г-н Цецо Андрейски – Заместник-кмет на Община Долна Митрополия, бе подписан договор за финансиране на проект „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“ по Приоритетна ос – 1 "Един добре свързан регион", Специфична цел 1.1 "Подобряване на процеса за планиране, развитие и координиране на трансграничните транспортни системи за осигуряване на по-добри връзки към транспортните мрежи TEN-T" от Програма INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 год.

    На 08.01.2018 год. в гр. София бе  подписан и договора за предоставяне на национално съфинансиране на община Долна Митрополия по Програмата  за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020 г.

     Водещ Бенефициент по проекта е Окръжен съвет Мехединци, а Община Долна Митрополия е партньор.

     Дейностите за община Долна Митрополия са свързани с пълно рехабилитиране на 6.450 км пътна мрежа на територията на общината - пътища PVN1041, PVN2046, PVN3044 - пътя, който свързва с. Подем, с. Рибен, с. Божурица, с. Победа и с. Биволаре.

Стойността на проекта за българската страна - Община Долна Митрополия е 2 885 650 евро.