Местни данъци

Дата на публикуване: 03.07.2014 21:00
Гражданите и представителите на фирми могат да заплатят задълженията си към общинския бюджет за 2013 г. или предходни периоди на каса в Центъра на административно обслужване, находящ се на адрес гр.Долна Митрополия, ул. “Св.св.Кирил и Методий” № 39, или по банков път по сметка на Община Долна Митрополия :

         

           -   BG78 IABG 74738410032300  при банка „Интернешънъл Асет Банк” АД  клон Плевен, офис Долна Митрополия.

 и кодове за вид плащане:

442100 – Данък върху недвижими имоти и лихви

442400 – Такси за битови отпадъц

442300 – Данък върху превозните средства

442500 – Данък възмездно придобиване и дарения

441400 - Патентен данък

446500 – Глоби, наложени от Община Долна Митрополия

 

Работното време за плащания и за приемане на данъчни документи и издаване на удостоверения е от 8,30 ч. до 16,30 ч. без прекъсване.  

Декларация за освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване

Декларация за определяне на таксата според количеството отпадъци
Заповед по чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси

Размери данъци 2014г.

Срокове данъци 2014г.

Община Долна Митрополия

Търсене