Профил на купувача до 19.02.2015

„ОХРАНА СЪС СОТ НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“
16.02.2015
        Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „охрана СЪС СОТ  на обекти на територията на община Долна Митрополия“  Пакет документи за изтегляне. Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 25.02.2015г. в Деловодството на Общината.Публично отваряне на офертите на 26.02.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.Идентификационен номер  на поканата в АОП – ID 9038942 За справки и информация тел. 06552 2490. 

Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за зареждане на автомобили, собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване
13.02.2015
О Б Я В А     Община Долна Митрополия обявява  обществена поръчка чрез процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП с предмет: Доставка на Горива (Автомобилен бензин А95Н и Дизелово гориво) за зареждане на автомобили,собственост на Община Долна Митрополия по райони на обслужване. Обществената поръчка е с четири обособени позиции както следва: 1. Обособена позиция №1- Покупка на  горива за автомобили на община Долна Митрополия от бензиностанции на територията на цялата страна. В предмета на поръчката се включва покупка на дизелово гориво - 17 000 л.(+/- 10%); 2.Обособена позиция №2- Покупка на  горива за автомобили на община...

„НЕВЪОРЪЖЕНА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“
27.01.2015
ОБЯВАОбщина Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:„Невъоръжена охрана на обекти на територията на община Долна Митрополия“Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 05.02.2015 г. в Деловодството на Общината.Публично отваряне на офертите на 06.02.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия. в АОП – ID 9038397За справки и информация тел. 06552 2490.ПротоколДоговорПриложения

“ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНОТО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”
23.12.2014
ОБЯВА       Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: “ПОДДРЪЖКА НА УЛИЧНОТО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ”  Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 09.01.2015г. в Деловодството на Общината.Публично отваряне на офертите на 12.01.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.Идентификационен номер  на поканата в АОП - ID9037702 За справки и информация тел. 06552 2490.Протокол 1Протокол 2ДоговорПриложение към договор

Оценка на съответствието на работните проекти и строителен надзор на обект "Инженеринг на ВиК - Тръстеник"
17.12.2014
Oбществена поръчка с предмет: „Изготвяне на доклад за инвестиционно  съответствие на работен  проекти строителен надзор за обект:  „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия”, в рамките на ОП Околна среда "2007 - 2013” Община Долна Митрополия, ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №39, тел./факс 064 680-704, интернет адрес: http://www.dolnamitropolia.bg,  e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, открива процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Решение № РД-08-716 от 17.12.2014година на Кмета на Община Долна Митрополия, при следните условия:1. Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на доклад за инвестиционно  съответствие на работен  проект...