Отдел "Гражданска регистрация"

Дата на публикуване: 15.06.2017 09:11
Директор на дирекция "ЕИХДГР": Анита Савчева
Телефон за връзка: 0878 741 586
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
Началник на отдел "ГР": Пепа Андреева
Телефон за връзка: 06552/ 20-82
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com

 
 
Административни услуги предоставяни от Отдел "ГР"
 
Наименование на административна/обществена/социална услуга  Цена/лв Образец на заявление/искане / декларация
Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - оригинал 20 лв. Бланка
и
Декларация
 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние 3 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за наследници 3 лв.

Бланка

 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина   3 лв. Бланка
Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път безплатно Бланка
 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението 3 лв. Бланка
 Възстановяване или промяна на име безплатно Бланка
 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат 3 лв.

Бланка

 

Удостоверение за брак

Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) 3 лв. Бланка
Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978 г. 3 лв. Бланка
Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи безплатно Без заявление
 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал безплатно Бланка
Припознаване на дете безплатно Бланка
Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за родените от майката деца 3 лв. Бланка
Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители 3 лв. Без заявление
 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България 3 лв Бланка
 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца 3 лв.

Бланка

 

Удостоверение

Издаване на удостоверение за раждане - дубликат 3 лв. Бланка
Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението 3 лв Бланка
Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес 3 лв. Бланка
Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина  безплатно Бланка
Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена 3 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година 3 лв.

Бланка

 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес  3 лв. Бланка и декларации
 Издаване на удостоверение за правно ограничение 3 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за семейно положение 3 лв.

Бланка

 

Удостоверение

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 10 лв.

Бланка

Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес 3 лв.

Бланка

 Промяна в актовете за гражданско състояние безплатно

Бланка

 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство безплатно

Бланка

 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство  (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право - по чл. 173 от СК  безплатно

Молба до Органа по настойничество и попечителство

Декларация- наст. и попечит.1

Декларация- наст. и попечит.2

Служебно издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението безплатно

Без заявление

Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа За първа страница - 3 лв. и за всяка следваща  страница 2 лв.

Бланка

Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване За първи подпис 5 лв; за всеки следващ подпис 2 лв.; на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв.

Бланка

Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписа и съдържанието на пълномощно по чл. 37 от Закона за задълженията и договорите За първи подпис 5 лв; за всеки следващ подпис 2 лв.; на документ, който ще се ползва за учредяване, промяна или прекратяване на права върху имот, за всеки подпис 10 лв. и за съдържание: за първа страница 10 лв.; за всяка следваща 2 лв., а останалите екземпляри се таксуват като преписи

Бланка

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган безплатно

Бланка

Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии безплатно

Заявление свободен текст

ПРОТОКОЛ
за устно искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението
 

Протокол


Наименование Брой тегления
2132 Промяна в актовете за гражданско състояние.docx 94 Изтегли документ с име "2132 Промяна в актовете за гражданско състояние.docx"
2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.docx 88 Изтегли документ с име "2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство.docx"
2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес.docx 100 Изтегли документ с име "2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес.docx"
2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение.docx 94 Изтегли документ с име "2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение.docx"
2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г..docx 88 Изтегли документ с име "2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г..docx"
2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.docx 90 Изтегли документ с име "2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.docx"
2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес.docx 88 Изтегли документ с име "2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес.docx"
2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина-актуално от 17.07.2019 г..docx 85 Изтегли документ с име "2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина-актуално от 17.07.2019 г..docx"
2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.docx 76 Изтегли документ с име "2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.docx"
2109 Издаване на удостоверение за семейно положение.docx 88 Изтегли документ с име "2109 Издаване на удостоверение за семейно положение.docx"
2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани които имат актове съставени в чужбина.docx 93 Изтегли документ с име "2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани които имат актове съставени в чужбина.docx"
2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.docx 83 Изтегли документ с име "2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.docx"
2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг-а и деца.docx 83 Изтегли документ с име "2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг-а и деца.docx"
2053 Припознаване на дете.docx 90 Изтегли документ с име "2053 Припознаване на дете.docx"
2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца.docx 79 Изтегли документ с име "2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца.docx"
2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал.docx 82 Изтегли документ с име "2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал.docx"
2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние - акт за раждане и акт за смърт.docx 79 Изтегли документ с име "2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние - акт за раждане и акт за смърт.docx"
2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат.docx 81 Изтегли документ с име "2076 Издаване на удостоверение за раждане - дубликат.docx"
2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г..docx 80 Изтегли документ с име "2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г..docx"
2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България.docx 79 Изтегли документ с име "2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България.docx"
2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.docx 103 Изтегли документ с име "2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.docx"
2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението.docx 80 Изтегли документ с име "2020 Издаване на заверен препис или копие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението.docx"
2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.doc 94 Изтегли документ с име "2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.doc"
2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.docx 87 Изтегли документ с име "2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.docx"
2037 Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат.docx 78 Изтегли документ с име "2037 Издаване на удостоверение за граждански брак - дубликат.docx"
2033 Възстановяване или промяна на име УИ.docx 80 Изтегли документ с име "2033 Възстановяване или промяна на име УИ.docx"
2016 Издаване на удостоверение за наследници.docx 67 Изтегли документ с име "2016 Издаване на удостоверение за наследници.docx"
2036 Издаване на удостоверение за съпруг-а и родствени връзки.docx 78 Изтегли документ с име "2036 Издаване на удостоверение за съпруг-а и родствени връзки.docx"
1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес.docx 87 Изтегли документ с име "1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес.docx"
1999 Издаване на удостоверение за граждански брак - оригинал.docx 104 Изтегли документ с име "1999 Издаване на удостоверение за граждански брак - оригинал.docx"
2016 Издаване на удостоверение за наследници.docx 664 Изтегли документ с име "2016 Издаване на удостоверение за наследници.docx"