ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „друг вид нива“, „друг вид земеделска земя“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2022/2023 година

Дата на публикуване: 29.04.2022 00:00


ОБЯВА

 

На основание Заповед № РД-08-162 от 26.04.2022г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „друг вид нива“, „друг вид земеделска земя“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2022/2023 година, както следва:
 1. На 11.05.2022г. от 10:00ч. за поземлени имоти по КККР на с.Байкал, както следва: 02227.7.20, 02227.12.3, 02227.37.13, 02227.76.7, 02227.178.7, 02227.246.1, 02227.36.16, 02227.44.3, 02227.44.5, 02227.44.8, 02227.44.12, 02227.44.13, 02227.47.4, 02227.68.22, 02227.70.19, 02227.70.28, 02227.76.44, 02227.76.52, 02227.77.8, 02227.77.40, 02227.77.53, 02227.77.55, 02227.81.5, 02227.83.5, 02227.139.4, 02227.151.16, 02227.151.27, 02227.158.17, 02227.158.18, 02227.184.2, 02227.186.1, 02227.186.5, 02227.204.3, 02227.210.25.
 2. На 11.05.2022г. от 10:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Брегаре, както следва: 06210.82.12, 06210.118.5.
 3. На 11.05.2022г. от 13:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Горна Митрополия, описани по идентификатор, площ, категория, начин на трайно ползване /НТП/ и начална тръжна цена /НТЦ/, както следва: 16345.25.25, 16345.37.37, 16345.48.10, 16345.107.22, 16345.125.23, 16345.177.14.
 4. На 11.05.2022г. от 14:00ч. за поземлени имоти по КККР за землището на с.Комарево, както следва: 38145.43.14, 38145.55.14, 38145.76.13, 38145.84.4, 38145.95.18, 38145.107.7, 38145.110.12, 38145.116.21, 38145.122.21, 38145.123.30, 38145.138.8, 38145.139.8, 38145.154.6, 38145.176.17, 38145.178.13, 38145.179.6, 38145.201.25, 38145.207.28, 38145.236.71, 38145.236.75, 38145.236.92, 38145.236.96, 38145.241.32, 38145.260.4, 38145.262.59, 38145.262.79, 38145.279.26, 38145.453.5
 5. На 11.05.2022г. от 15:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Крушовене, както следва: 40159.46.9, 40195.69.29, 40195.69.29, 40195.73.48, 40195.73.49, 40159.85.7, 40195.101.3, 40195.187.7, 40195.239.1, 40195.44.10.
 6. На 12.05.2022 г. от 10:00ч. за поземлени имоти по КККР на с.Ореховица, както следва: 53655.34.6, 53655.103.21, 53655.104.23, 53655.107.23, 53655.172.
 7. На 12.05.2022 г. от 10:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Подем, както следва: 57025.11.10, 57025.17.77, 57025.17.153, 57025.17.154, 57025.26.14, 57025.49.19, 57025.56.72, 57025.57.21, 57025.73.19, 57025.300.2, 57025.340.4, 57025.350.5, 57025.600.10, 57025.910.11, 57025.931.1.
 8. На 12.05.2022 г. от 12:00ч. за поземлени имоти по КККР на с.Славовица, както следва: 67012.504.19, 67012.515.53, 67012.516.28, 67012.517.29, 67012.517.46, 67012.521.10.
 9. На 12.05.2022 г. от 13:30ч. за поземлени имоти по КККР на с.Ставерци, както следва: 68607.70.18, 68607.108.14, 68607.112.1, 68607.112.9, 68607.185.6, 68607.300.3, 68607.326.10, 68607.327.18, 68607.340.5, 68607.346.15, 68607.350.7, 68607.352.2, 68607.360.5, 68607.363.12, 68607.380.31, 68607.424.14, 68607.503.3, 68607.504.33, 68607.254.6, 68607.266.5, 68607.267.18, 68607.285.24, 68607.295.3.
 10. На 12.05.2022 г. от 14:00ч. за поземлени имоти по КККР на гр.Тръстеник, както следва: 73359.143.25, 73359.154.15, 73359.155.22, 73359.160.46, 73359.164.16, 73359.164.17, 73359.168.2, 73359.142.2, 73359.163.19, 73359.97.54, 73359.98.32, 73359.98.37.

 

  1. II. При неявяване на кандидати или останали свободни имоти, повторни публични търгове да се проведат при същите условия и часове, както следва:
  • 05.2022г. за поземлени имоти по КККР на с.Байкал, с.Брегаре, с.Горна Митрополия, с.Комарево и с.Крушовене;
  • 05.2022г. за поземлени имоти по КККР на с. Ореховица, с.Подем, с.Славовица, с.Ставерци и гр.Тръстеник;

III. Начална тръжна цена (годишна наемна вноска) – 60,00 лв./дка (шестдесет лева на декар) за всички категории земеделски земи с начин на трайно ползване „нива“, „изоставена орна земя“, „друг вид нива“, „друг вид земеделска земя“, съгласно Тарифа на базисните /начални/ наемни цени за отдаване под наем на общински имоти.

  1. IV. Депозит за участие в размер на 10% от общата за имота начална тръжна цена – внася се за всеки имот по отделно в срок до 16:00 ч. в деня, преди датата на провеждане на публичния търг, в касата на Общината стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен.
  2. V. Цена на документацията - 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. в деня, преди датата на провеждане на публичните търгове, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  3. VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден след закупуване на тръжната документация.

VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.

            За справки и информация: тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“

Наименование Брой тегления
Приложение № 6 - Ореховица.pdf 56 Изтегли документ с име "Приложение № 6 - Ореховица.pdf"
Приложение № 10 - Тръстеник.pdf 30 Изтегли документ с име "Приложение № 10 - Тръстеник.pdf"
Приложение № 9 - Ставерци.pdf 22 Изтегли документ с име "Приложение № 9 - Ставерци.pdf"
Приложение № 8 - Славовица.pdf 18 Изтегли документ с име "Приложение № 8 - Славовица.pdf"
Приложение № 5 - Крушовене.pdf 15 Изтегли документ с име "Приложение № 5 - Крушовене.pdf"
Приложение № 4 - Комарево.pdf 23 Изтегли документ с име "Приложение № 4 - Комарево.pdf"
Приложение № 7 - Подем.pdf 20 Изтегли документ с име "Приложение № 7 - Подем.pdf"
Приложение № 3 - Горна Митрополия.pdf 19 Изтегли документ с име "Приложение № 3 - Горна Митрополия.pdf"
Приложение № 1 - Байкал.pdf 10 Изтегли документ с име "Приложение № 1 - Байкал.pdf"
Приложение № 2 - Брегаре.pdf 17 Изтегли документ с име "Приложение № 2 - Брегаре.pdf"