Удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд на крайно нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Долна Митрополия по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“

Дата на публикуване: 10.12.2021 15:18

Удължаване на срока на предоставяне на топъл обяд на крайно нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Долна Митрополия по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“, Операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU


 През месец януари 2021 г. стартира предоставянето на топъл обяд /супа, основно ястие и хляб/ на крайно нуждаещи се лица, живеещи на територията на община Долна Митрополия по проект „Предоставяне на топъл обяд на нуждаещи се в община Долна Митрополия в условията на пандемията от COVID-19“, операция BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

            Проектът е насочен към намаляване на негативните последствия от безпрецедентната ситуация от пандемията COVID-19, социалната закрила и превенция на социалното изключване на уязвими групи хора от община Долна Митрополия, чрез осигуряване на топла храна – едно обедно хранене дневно за лица, които в условията на извънредни противоепидемични мерки имат ограничен достъп и не могат да си го осигурят сами. В условията на извънредната пандемична ситуация, предоставянето на топъл обяд е в голяма степен значима помощ, тъй като чрез нея има реална възможност, най-бедните и уязвими хора да продължават да имат храна.

            Срокът за изпълнение на проекта беше до 10.12.2021 г., като Община Долна Митрополия кандидатства за удължаването му и успешно беше одобрена.

            Топлият обяд /супа, основно ястие и хляб/ ще се предлага за 170 крайно нуждаещи се лица от Община Долна Митрополия в период до 30.06.2022 г.

            Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 182 268,90 лв. (сто осемдесет и две хиляди двеста шестдесет и осем лева и деветдесет стотинки).