Покана - обявление за обществено обсъждане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия 2021-2028 г.

Дата на публикуване: 11.11.2021 14:39
Община Долна Митрополия, на основание чл.52, ал.7 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ обява, че е изготвен проект на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия – 2021-2028год. Програмата за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия 2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.) и при необходимост ще бъде актуализирана при промяна във фактическите или нормативни условия.
Основните стратегически цели и предмет на общинската програма по управление на отпадъците са:
1.Намаляване на вредното въздействие на отпадъците, чрез предотвратяване на образуването им и насърчаване на повторното им използване.
  1. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.
3.Намаляване на количествата и на риска от депонираните битови отпадъци и други.
За всяка от стратегическите цели са разработени оперативни цели, които са пряко съотносими към съответната стратегическа цел, т.е. допринасят за нейното постигане.
Общинската програма поставя следните оперативни/специфични цели за управлението на отпадъците в община Долна Митрополия за периода 2021-2028 г.:
ОЦ 1: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъци;
ОЦ 2: Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране, транспортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците;
ОЦ 3: Предотвратяване и намаляване на риска от замърсявания с отпадъци
            В тази връзка Община Долна Митрополия отправя настоящата покана-обявление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса по финализиране на окончателния вариант на проект на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия – 2021-2028год. Общественото обсъждане на ПУО се провежда неприсъствено, поради усложнената епидемична обстановка в страната. Всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения на Проект на Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Долна Митрополия – 2021-2028год. до 10.12.2021 год. на електронен адрес dolnamitropolia@el-soft.com или от 8:30 до 17.00 ч. в Център за обслужване на граждани в Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. Св. св. Кирил и Методий“ № 39.

Наименование Брой тегления
ОПУО прил 2.docx 7 Изтегли документ с име "ОПУО прил 2.docx"
ОПУО Долна Митрополия 2021 - 2028г..pdf 7 Изтегли документ с име "ОПУО Долна Митрополия 2021 - 2028г..pdf"