ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПОДПИСА ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.278 НА „МИГ ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК“

Дата на публикуване: 02.11.2021 09:48

На 29.10.2021 г. Кметът на Община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, председателят на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Долна Митрополия-Долни Дъбник“ - г-н Петър Петров и г-жа Татяна Георгиева - член на Управителния съвет на Сдружението, подписаха Административен договор № BG06RDNP001-19.278-006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Изграждане на спортни площадки за стрийт фитнес в с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал, община Долна Митрополия“ по процедура BG06RDNP001-19.278 „МИГ Долна Митрополия-Долни Дъбник“, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектното предложение включва изграждането на спортни площадки за стрийт фитнес в четири населени места на територията на община Долна Митрополия, а именно с. Биволаре, с. Комарево, с. Божурица и с. Байкал. Площадките ще бъдат разположени на подходящи за целта терени, открити, общодостъпни и оборудвани с подходящите уреди за стрийт фитнес. Ще бъдат монтирани спортно съоръжение за лицеви опори, комбинирано спортно съоръжение успоредка и лост за набиране, комбинирано спортно съоръжение „шведска стена“ и ръкоход, стъпки за баланс, пейки, кошчета и указателна табела.

 

Общата стойност на проекта е 60 022.64 лв.

 

Срокът за изпълнение на дейностите е до 30.06.2023 г.

Галерия