ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“

Дата на публикуване: 15.10.2021 16:07

ОБЯВА
 
На основание Заповед № РД-08-628 от 13.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Биволаре, с.Божурица, с.Комарево и с.Рибен, само на собственици на ПСЖ, за стопанската 2021-2022 година“ Поземлените имоти са подробно описани и публикувани на интернет страницата на Община Долна Митрополия.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 26.10.2021г., от 11:00 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия.
  2. Начална тръжна цена7,00 лева на дка за година, съгласно Решение № 317 от 31.03.2021г. на Общински съвет - Долна Митрополия.
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС или 30.00 лв. (тридесет лева) с ДДС, внесена до 16:00 ч. на 25.10.2021г. в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN:  BG78IABG74738410032300, BIC: IABGBGSF, Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 25.10.2021г. в Общински център за услуги и информация, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена – внася се за всеки имот по отделно в срок до 16:00 ч. на 25.10.2021г. в касата на Общината – стая №106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Оглед на недвижимите имоти може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация до датата, определена за провеждане на публичния търг.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879124952 – Отдел „Стопански дейности“ и http://www.dolnamitropolia.bg

Приложение № 1

Наименование Брой тегления
Приложение 1 към заповед за откриване.pdf 55 Изтегли документ с име "Приложение 1 към заповед за откриване.pdf"