Конкурс за длъжността „Юрисконсулт”, дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“

Дата на публикуване: 29.09.2021 11:58

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Долна Митрополия
гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704

 

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

 

На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-08-594/28.09.2021 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:

 

„Юрисконсулт”, дирекция „Финансова политика и управление на човешките ресурси“

 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образователна степен – магистър
 • професионална област– право;
 • професионален опит – не се изисква;
 • или присъден ранг – V младши;
 • удостоверение за юридическа правоспособност;
 • компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативните актове, свързани с дейността на общината. (Закона за държавния служител и Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закон за обществените поръчки, Закон за нормативните актове, Закон за администрацията, Закон за общинската собственост, Закон за гражданската регистрация, Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда и др.).
 1. Допълнителна квалификация и умения:
 • компютърна грамотност и умение за работа с програмни продукти;
 • организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
 • мотивация за заемане на съответната длъжност.
 1. Кратко описание на длъжността:

Изготвя решения, становища, отговори на молби, жалби, писма и сигнали. Подготвя проекти на договори и съгласува заповеди на Кмета на общината.

 1. Минимален размер на основна месечна заплата за длъжността – 700,00 лв.
 2. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю, свързани със Закон за нормативните актове, Закон за администрацията, Закон за общинската собственост, Закон за гражданската регистрация, Закона за държавния служител и Закона за местното самоуправление и местната администрация; Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда и др.
 3. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие, подадено лично от кандидата или упълномощено лице;
 • автобиография;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители
 • копие от документ за завършено образование и други придобити квалификации;
 • копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • медицинско свидетелство.
 1. 7. Документи за участие се подават в сградата на община Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39, стая 101, Отдел „ЧР и бюджет ”. Лице за контакти: Снежина Найденова – началник на отдел „ЧР и бюджет”, тел. 06552/24-90, GSM: 0889/ 239955.
 2. 8. Срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 11.10.2021 г.
 3. 9. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на общината – гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39 и интернет страницата на общината - dolnamitropolia.bg.

 

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ  за длъжността „Юрисконсулт“, отдел „АИТО“, дирекция „ФПУЧР“

 


Наименование Брой тегления
Приложение 8.pdf 48 Изтегли документ с име "Приложение 8.pdf"
Протокол допуснати 18112021.pdf 104 Изтегли документ с име "Протокол допуснати 18112021.pdf"
Обявление.pdf 36 Изтегли документ с име "Обявление.pdf"