О Б Я В А В изпълнение на Решение № 367 от 30.06.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-551/08.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост

Дата на публикуване: 13.09.2021 15:19

В изпълнение на Решение № 367 от 30.06.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-551/08.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Масивна нежилищна сграда със застроена площ 44,00 кв.м., строена през 1961 г., находяща се в централната част, до УПИ II,  кв. 16 по плана на с.Славовица, област Плевен, като южната и западната стена тангират със северната граница на УПИ II. Сградата е актувана с АОС № 11155 от 11.05.2021 година.

  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 21.09.2021г., от 14:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 28.09.2021 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена5 090,00 лв. (пет хиляди и деветдесет лева), сума необлагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 20.09.2021г. (до 16:00 ч. на 27.09.2021г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 20.09.2021г. (до 16:00 ч. на 27.09.2021г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена – 509,00 лв. /петстотин и девет лева/ внесен до 16:00ч. на 20.09.2021г. /до 16:00ч. на 27.09.2021г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:

  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73

  BIC IABGBGSF

  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен

  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред тръжната комисия необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.

За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“.