О Б Я В А В изпълнение на Решение № 353 от 27.05.2021. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-542 от 02.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост

Дата на публикуване: 03.09.2021 09:25

В изпълнение на Решение № 353 от 27.05.2021. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-542 от 02.09.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 1730 кв.м., ведно с построените върху него масивна едноетажна нежилищна сграда с площ 77 кв.м. и полумасивна  стопанска сграда на един етаж с площ 33кв.м., находящи се в УПИ IV - 163,  кв. 42 по плана на с.Гостиля, област Плевен /АОС № 524 от 03.09.2001 г., и АОС №292 от 22.01.2001година/.

  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 14.09.2021 г., от 10:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 21.09.2021 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена6 920,00 лв. без ДДС (шест хиляди деветстотин и двадесет лева), включваща:
  • Цена на сградите, построени в имота – в размер на 1 580,00 лв. /хиляда петстотин и осемдесет лева/ без ДДС - сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/;
  • Цена на дворното място /УПИ IV-163, кв.42 по плана на с. Гостиля/ с площ 1730кв.м. – в размер на 5 340,00 лв. /пет хиляди триста четиридесет лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно чл.45 ал.5 т.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
  1. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 13.09.2021г. (до 16:00 ч. на 20.09.2021г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 13.09.2021г. (до 16:00 ч. на 20.09.2021г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – 692,00 лв. /шестстотин деветдесет и два лева/ внесен до 16:00ч. на 13.09.2021г. /до 16:00ч. на 20.09.2021г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:

  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73

  BIC IABGBGSF

  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен

  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред тръжната комисия необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.

За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“