ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост находящи се в УПИ III - 482, кв. 35 по плана на с.Горна Митрополия

Дата на публикуване: 04.06.2021 14:21

ОБЯВА
 
В изпълнение на Решение № 323 от 31.03.2021. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-332 от 02.06.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място с площ 695.00 кв.м., ведно с построените върху него масивна едноетажна нежилищна сграда с площ 95 кв.м. и 3бр. навеси с обща застроена площ 70кв.м., находящи се в УПИ III - 482,  кв. 35 по плана на с.Горна Митрополия, област Плевен /АОС № 1632 от 18.11.2004 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 15.06.2021 г., от 10:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 22.06.2021 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена10035,00 лв. без ДДС (десет хиляди тридесет и пет лева), включваща:
  • Цена на сградите, построени в имота – в размер на 5565,00 лв. /пет хиляди петстотин шестдесет и пет лева/ без ДДС - сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.45, ал.3 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/;
  • Цена на дворното място /УПИ III-482, кв.35 по плана на с. Горна Митрополия/ с площ 695кв.м. – в размер на 4470,00 лв. /четири хиляди четиристотин и седемдесет лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно чл.45 ал.5 т.1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/
  1. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 14.06.2021г. (до 16:00 ч. на 21.06.2021г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 14.06.2021г. (до 16:00 ч. на 21.06.2021г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – 1003,50 лв. /хиляда и три лева и петдесет стотинки/ внесен до 16:00ч. на 14.06.2021г. /до 16:00ч. на 21.06.2021г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73
  BIC IABGBGSF
  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен
  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден след закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред тръжната комисия необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“