ПРОЕКТ: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“

Дата на публикуване: 20.05.2021 11:02
Проект: „Реконструкция и благоустрояване на централни градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия“ се осъществява по Процедура чрез подбор - BG06RDNP001-7.006 – Площи „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
Бенефициент по проекта е Община Долна Митрополия. Договор за БФП № BG06RDNP001-7.006-0106 е подписан на 28.05.2019 г. като стойността му възлиза на 752 662,68 лв.
Проектът включва дейности по реконструкция и благоустрояване на централните градски площади на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия. Конкретните цели са изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение в община Долна Митрополия. С реализирането на проекта ще се постигне: повишаване качеството на живот за населението, стимулиране на социално - икономическото развитие, предпоставка за повишаване качеството на живот на населението.


Търсене