ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, представляващ: нежилищна сграда с площ 110 кв.м., находяща се в УПИ I-1790, кв.99а по плана на гр.Тръстеник

Дата на публикуване: 09.04.2021 14:19


ОБЯВА

В изпълнение на Заповед № РД-08-233 от 05.04.2021 г. на Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на имот - частна общинска собственост, представляващ: нежилищна сграда с площ 110 кв.м., находяща се в УПИ I-1790, кв.99а по плана на гр.Тръстеник /АОС № 2769 от 08.09.2006 година/.

 

  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 20.04.2021 г. от 11:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 27.04.2021 г. в същия час и при същите условия.
  2. Началната тръжна цена на месечната наемна вноска е в размер на 110,00 лв. /сто и девет лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.3, ал.5, т.1 буква „м“ от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. до 19.04.2021г. (до 16:00ч. до 26.04.2021 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:

IBAN  BG78IABG74738410032300,

BIC IABGBGSF,

Вид плащане 447000,

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.

  1. Получаване на тръжна документациядо 16:00 ч. до 19.04.2021 г. (до 16:00ч. до 26.04.2021 г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС, представляващ сума в размер на 11,00 лв. (два лева и десет стотинки). Депозитът се внася до 16:00 ч. до 19.04.2021 г. /до 16:00ч. до 26.04.2021 г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:

IBAN  BG54IABG74733310030073

BIC  IABGBGSF

„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен

  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“