в изпълнение на Решение №211 от 30.09.2020г. на Общински съвет – Долна Митрополия, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти по КККР за гр. Тръстеник

09.04.2021 14:14
 
ОБЯВА

 I. На основание Заповед № РД-08- 232/05.04.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура и в изпълнение на Решение №211 от 30.09.2020г. на Общински съвет – Долна Митрополия, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти по КККР за гр. Тръстеник, както следва:

      1. ПИ с идентификатор № 73359.2.21
с площ 1 475.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №9402/16.03.2020 година/;
     2.ПИ с идентификатор № 73359.2.36 с площ 1 999.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №9403/16.03.2020г./;
     3. ПИ с идентификатор № 73359.2.65 с площ 1 000.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №9408/16.03.2020 г./;
     4. ПИ с идентификатор № 73359.2.74 с площ 1 000.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №9409/16.03.2020 г./;
     5. ПИ с идентификатор № 73359.2.90 с площ 1 000.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №9410/16.03.2020 г./;
     6. ПИ с идентификатор № 73359.2.91 с площ 2 000.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №9411/16.03.2020г./;
     7. ПИ с идентификатор № 73359.3.25 с площ 1 914.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №9412/16.03.2020 г./ ;
     8. ПИ с идентификатор № 73359.3.71 с площ 2 007.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №9413/16.03.2020 г./;
      9. ПИ с идентификатор № 73359.3.93 с площ 1 166.00 кв.м., НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“, категория III по КККР за землището на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС №9414/16.03.2020 г./.
 
II. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 04.2021 г. от 11:00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 27.04.2021 г. в същия час и при същите условия.
 
            III. Начална тръжна цена (НТЦ) /сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.45 ал.1 от ЗДДС/, както следва:
За ПИ с идентификатор №73359.2.21 – 1 771,00 лв. (хиляда седемстотин седемдесет и един лева) ;
За ПИ с идентификатор №73359.2.36 - 2 401,00 лв. (две хиляди четиристотин и един лева);
За ПИ с идентификатор №73359.2.65 - 1 201,00 лв. (хиляда двеста и един лева);
За ПИ с идентификатор № 73359.2.74 - 1 201,00 лв. (хиляда двеста и един лева);
За ПИ с идентификатор № 73359.2.90 - 1 201,00 лв. (хиляда двеста и един лева);
За ПИ с идентификатор № 73359.2.91 - 2 402,00 лв. (две хиляди четиристотин и два лева);
За ПИ с идентификатор № 73359.3.25 - 2 299,00 лв. (две хиляди двеста деветдесет и девет лева);
За ПИ с идентификатор № 73359.3.71 - 2 410,00 лв. (две хиляди четиристотин и десет лева);
За ПИ с идентификатор № 73359.3.93 - 1 400,00 лв. (хиляда и четиристотин лева).
 
IV. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена, се внася за всеки имот по отделно, в срок до 16:00 ч. на 20.04.2021 г. (до 16:00 часа на 26.04.2021 г. за повторния търг), в касата на Общината – стая № 106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен.
 
V. Цена на документацията 25.00 лв. (двадесет и пет лева) без ДДС, или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС) – внася се в срок до 16:00ч. в деня, преди датата на провеждане на публичният търг, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
            Документация за участие в публичният търг се получава в стая 309 след представяне на документ за закупуването и.
 
VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден от 09.00ч. до 16.00ч. до 19.04.2021г. включително (от 09.00ч. до 16.00ч. до 26.04.2021г. включително, за повторния търг) след закупуване на тръжна документация.
 
VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“