ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Долна Митрополия (ПИРО) за периода 2021-2027г.

16.02.2021 13:49

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В изпълнение на чл. 23 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР), община Долна Митрополия има удоволствието да ви представи:

Проект на План за интегрирано развитие на община Долна Митрополия за периода 2021-2027г.

Планът за интегрирано развитие на Община Долна Митрополия (ПИРО) за периода 2021-2027г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 години.

ПИРО е изработен за цялата територия на община Долна Митрополия, като са определени зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на идентифицираните потенциали за развитие, както и възможностите за коопериране със съседни общини.

ПИРО на община Долна Митрополия е разработен в съответствие с  изискването за прилагане на интегриран подход на развитие – подход на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики.

ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциали за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, чиято реализация ще доведе до осигуряване на по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията.

Водещ принцип при разработването на ПИРО е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Община Долна Митрополия отправя настоящата покана-обявление за участие в обществено обсъждане и отново разчита на Вашето активно участие в процеса по финализиране на окончателния вариант на ПИРО на община Долна Митрополия за периода 2021-2027г.

Общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено, поради усложнената епидемиологична обстановка в страната. Всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения Проект на ПИРО до 16.03.2021г. на електронен адрес dolnamitropolia@el-soft.com, eipp.dm@abv.bg или от 8:30 до 17.00 ч. в Център за обслужване на граждани в Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. Св. св. Кирил и Методий“ № 39.


Наименование Брой тегления
ПИРО на община Долна Митрополия 2021-2027г.pdf 205 Изтегли