Община Долна Митрополия подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г

Дата на публикуване: 11.12.2020 15:42

Проектно предложение по процедура "Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“
 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция BG05FMOP001-5.001
„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“
 
И Н Ф О Р М А Ц И Я

Община Долна Митрополия  подготвя проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020 г. Операцията е свързана с намаляване броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.
В съответствие с целите на операцията допустимите целеви групи са: 
  1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната; хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. 
  2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа;
  3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
Топъл обяд - супа, основно ястие, хляб и поне веднъж в седмицата десерт, ще се приготвя в трите кухни на Домашен социален патронаж – гр.Долна Митрополия, с.Крушовене и с.Подем. Безплатен топъл обяд ще се предоставя на територията на цялата община, в работните дни от месеца на лицата попадащи в посочените целеви групи.
С цел предпазване от заразяване и разпространение на корона вирус-COVID-19, в Домашен социален патронаж има засилени мерки на превенция както на персонала, който приготвя и разлива храната, така и на съдинките и автомобилите с които готовата храна се доставя до крайните потребители. Дезинфекцията в обектите е завишена. Редовно се използват дезинфектанти за ръце на спиртна основа, ръкавици при приготвяне, разсипване и доставяне на храната. Разносвачите на храна ще използват предпазни маски при посещението си в домовете на потребителите, като избягват пряк контакт със самите лица.Съдинките с готовата храна да бъдат оставяни на подходящо място / антре, преддверие / без да се влиза в помещението обитавано от лицето.
            Потребителите на услугата ще имат възможност да получат и съпътстващи мерки, съобразени с противоепидемичните мерки, с цел ограничаване разпространението на COVID-19, както и със специфичните нужди на хората в тези условия.
           С оглед спазване на противоепидемичните мерки, във връзка с ограничаване разпространението на COVID -19, Община Долна Митрополия се ангажира гъвкаво да използва всички възможности за идентифициране на нуждаещите се лица на територията на общината, като се базира на прилагания до момента подход по оперативната програма, като го модифицира, за да отговори в най-пълна степен на нуждите на хората и да отразява обективната пандемична ситуация.
            Приемът на документи ще се извърши първоначално в периода 14.12.2020 г.18.12.2020 г., всеки делничен ден, като процеса е отворен и ще се извършва през целия период на изпълнение на проекта. Кандидат-потребителите подават:
  1. Заявление – декларация (по образец, Приложение № 2 от Методиката за прилагане на опростени правила);
  2. Декларации за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец, Приложение 20 от Ръководството/ - попълват се от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове в техните семейства.
            Лица под карантина не подават документи. Същите могат да заявят желанието си за получаване на топъл обяд в устна/писмена форма, чрез отправяне на искане до общината.
            Принадлежността на потребителите към допустимите целеви групи се потвърждава от Дирекция “СП“ – Долна Митрополия. Дирекцията ще извършва и проверка за наличието на риск от двойно финансиране при включване на всеки кандидат-потребител.
Подборът на кандидат – потребителите се извършва от комисия, назначена със заповед на Кмета на Община Долна Митрополия, по утвърдена  процедура за подбор
Желаещите кандидат-потребители могат да получават, както и да подават необходимите документи в Общинска администрация Долна Митрополия,                    ул. „Св.Св.Кирил и Методий“ № 39, в Центъра за услуги и информация на граждани, както и в кметствата по населени места.
Предоставянето на топъл обяд първоначално се предвижда да започне в периода 01.01.2021 г. – 27.04.2021 г. След окончателното одобрение на средствата по механизма REACT-EU, бюджетът, както и операцията ще бъдат удължени.
 
 

Наименование Брой тегления
Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация....doc 191 Изтегли документ с име "Приложение 20 Декларация за съгласие за разкриване на данъчна информация....doc"
Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19.doc 281 Изтегли документ с име "Прил. 2 Заявление-декларация COVID 19.doc"