ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1285.00 кв.м., представляващ УПИ XV-936, кв. 67 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен /АОС № 7893от 17.10.2013 година

11.09.2020 15:15

Обява
В изпълнение на Решение № 164 от 30.06.2020г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-477 от 08.09.2020 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1285.00 кв.м., представляващ УПИ XV-936,  кв. 67 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен /АОС № 7893от 17.10.2013 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 23.09.2020 г., от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 30.09.2020 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена8 390,00 лв. (осем хиляди триста и деветдесет лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 21.09.2020г. (до 16:00 ч. на 28.09.2020г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 21.09.2020г. (до 16:00 ч. на 28.09.2020г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – 839,00 лв. (осемстотин тридесет и девет лева) внесен до 16:00ч. на 21.09.2020г. /до 16:00ч. на 28.09.2020г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73
  BIC IABGBGSF
  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен
  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Стопански дейности“