Обявления
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от УПИ II, кв.34 по плана на гр.Долна Митрополия /АОС №7716 от 21.02.2013г./ представляваща: Терен №2 с площ 10кв.м
26.06.2020

ОБЯВА

 
В изпълнение на Заповед № РД-08-338 от 25.06.2020г. на Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от УПИ II, кв.34 по плана на гр.Долна Митрополия /АОС №7716 от 21.02.2013г./ представляваща: Терен №2 с площ 10кв.м.,  находящ се между Административната сграда на общината, сградата на спортния тотализатор и УПИ III-364, в същия квартал, за разполагане на преместваеми съоражения за търговски и други обслужващи дейности, съгласно одобрена схема от Главен архитект на Община Долна Митрополия.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 08.07.2020 г. от 10:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.07.2020 г. в същия час и при същите условия.
  2. Началната тръжна цена на месечната наемна вноска е в размер на 30,00 лв. /тридесет лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. до 07.07.2020г. (до 16:00ч. до 14.07.2020 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документациядо 16:00 ч. до 07.07.2020 г. (до 16:00ч. до 14.07.2020г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС, представляващ сума в размер на 3,00 лв. (три лева), се внася до 16:00ч. до 07.07.2020 г. /до 16:00ч. до 14.07.2020 г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
IBAN  BG54IABG74733310030073
BIC  IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „ Стопански дейности“