ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 885.00 кв.м. представляващ УПИ XXXI, кв. 33 по плана на гр.Долна Митрополия
10.02.2020

ОБЯВА

 
В изпълнение на Решение № 40 от 20.12.2019г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-47 от 07.02.2020г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 885.00 кв.м. представляващ УПИ XXXI,  кв. 33 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен /АОС № 3705 от 04.01.2008 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 20.02.2020 г., от 10:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 27.02.2020 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена7 040,00 лв. (седем хиляди и четиридесет лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал.5, т.1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 19.02.2020г. (до 16:00 ч. на 26.02.2020г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 19.02.2020г. (до 16:00 ч. на 26.02.2020г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – 704,00 лв. (седемстотин четири лева) внесен до 16:00ч. на 19.02.2020г. /до 16:00ч. на 26.02.2020г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73
  BIC IABGBGSF
  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен
  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“