Вакантни длъжности
ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за Юрисконсулт
20.01.2020
Община Долна Митрополия
гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704
 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-08-17/17.01.2020 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:
 
„Юрисконсулт”, общинска администрация Долна Митрополия
 
 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • образователна степен – магистър
 • професионална област– право;
 • професионален опит – не се изисква;
 • или присъден ранг – V младши;
 • удостоверение за юридическа правоспособност;
 • да са запознати със Закона за държавния служител и Закона за местното самоуправление и местната администрация;
 • компетентност, свързана с познаване, ползване и прилагане на нормативните актове, свързани с дейността на общината. (Закон за обществените поръчки, Закон за нормативните актове, Закон за администрацията, Закон за общинската собственост, Закон за гражданската регистрация, Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда и др.).
 1. Допълнителна квалификация и умения:
 • компютърна грамотност и умение за работа с програмни продукти;
 • организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността;
 • мотивация за заемане на съответната длъжност.
 1. Кратко описание на длъжността:
Изготвя решения, становища, отговори на молби, жалби, писма и сигнали. Подготвя проекти на договори и съгласува заповеди на Кмета на общината. Изпълнява и координира дейностите свързани с възлагането на обществени поръчки.
 1. Минимален размер на основна месечна заплата за длъжността – 610,00 лв.
 2. Начин на провеждане на конкурса: тест и интервю, свързани със Закон за обществените поръчки, Закон за нормативните актове, Закон за администрацията, Закон за общинската собственост, Закон за гражданската регистрация, Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда и др.
 3. Необходими документи за участие в конкурса:
 • заявление за участие, подадено лично от кандидата или упълномощено лице;
 • автобиография;
 • декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители
 • копие от документ за завършено образование и други придобити квалификации;
 • копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
 • копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
 • медицинско свидетелство.
 1. 7. Документи за участие се подават в сградата на община Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39, стая 101, Дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”. Лице за контакти: Снежина Найденова – началник на отдел „ПНО”, тел. 06552/24-90, GSM: 0889/ 239955.
 2. 8. Срок за подаване на документите – до 16:30 часа на 30.01.2020 г.
 3. Списъците с допуснатите и недопуснати до конкурса кандидати и други съобщения във връзка с него ще бъдат обявени на информационното табло в сградата на общината – гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39 и интернет страницата на общината - www.dolnamitropolia.bg.

Окончателни резултати на кандидатите

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Юрисконсулт" общинска администрация Долна Митрополия