Вакантни длъжности
Одитен комитет на Община Долна Митрополия
07.01.2020
 

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ,

гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 39, тел./факс 064/680-704

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

на основание чл. 5 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № РД-08-782/31.12.2019 г. на Кмета на община Долна Митрополия за подбор на двама външни членове на одитния комитет на общината

  1. Изисквания към кандидатите /предвидени в чл. 18, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор/:
- образование: висше, придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
- опит: най-малко 5 години стаж в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит;
- не участват в друг одитен комитет, включително в организация по чл. 18 ал. 4 от ЗВОПС;
  1. Описание на задълженията:
Участва в заседанията на одитния комитет и подпомага дейността му при изпълнение на правомощията на комитета по чл.18, ал.5 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор. Одитният комитет заседава не по-малко от веднъж на два месеца. Заседанията на комитета ще се провеждат в сградата на Община Долна Митрополия на адрес: гр. Долна Митрополия, пк: 5855, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 39.
 
  1. Размер на възнаграждението:
Възнаграждението на външен член на одитния комитет за участие в заседанията на одитния комитет е в размер от половин до една минимална работна заплата за месец.
 
  1. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в процедурата за подбор:
- писмено заявление по образец, за участие в процедурата за подбор на външни членове на одитния комитет на Община Долна Митрополия;
- подробна професионална автобиография;
- декларация по образец от лицето, за обстоятелствата по чл. 18, ал.1, т.3 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (не участват в друг одитен комитет);
- копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен (документите, издадени в чужбина, следва да бъдат признати по реда на Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета с Постановление № 168 на Министерския съвет от 2000 г., обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г., посл. изм. и доп., бр. 86 от 2017 г.), за допълнителни квалификации и за правоспособност;
- копия на документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит (копия от трудова книжка и/или служебна книжка, и/или осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина и др.);
- копия на сертификати, удостоверения, дипломи и др. за допълнителна квалификация в областта на управлението и контрола, вътрешния или външния одит (ако притежават такива).
 
  1. Място и срок за подаване на документи:
Документите се подават в сградата на Община Долна Митрополия, на адрес: гр. Долна Митрополия, пк: 5855, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 39, Деловодство), в запечатан плик с надпис „Кандидатура за участие в процедурата за подбор за външни членове на Одитния комитет на Община Долна Митрополия“, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.
Документите следва да бъдат представени лично, чрез пощенска/куриерска пратка или чрез упълномощено лице в срок до 27.01.2020 г.
 
  1. Подборът ще се проведе въз основа на:
- разглеждане на постъпилите заявления;
- интервю с допуснатите по документи кандидати, на което те излагат своето виждане за работа
та на одитния комитет.
На допуснатите до интервю кандидати ще бъде изпратена покана за явяване на интервю, в която ще бъде посочени, дата, място и час на провеждането му.
 
7. Списъци на допуснатите кандидати и всички документи и образци във връзка с процедурата за подбор ще се обявяват на интернет страницата на Общината http://www.dolnamitropolia.bg/, секция „Вакантни длъжности“/„Одитен комитет на Община Долна Митрополия“, както и на информационното табло в сградата общината на адрес - гр. Долна Митрополия, пк: 5855, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 39.

Заповед РД-08-39/31.01.2020г. - относно прекратявяне на процедура за подбор на членове на одитния комитет при Община Долна Митрополия

Заявление

Декларация