Оценка на съответствието на работните проекти и строителен надзор на обект "Инженеринг на ВиК - Тръстеник"

Дата на публикуване: 17.12.2014 13:52

Oбществена поръчка с предмет: Изготвяне на доклад за инвестиционно  съответствие на работен  проекти строителен надзор за обект:  „Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» по проект „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия”, в рамките на ОП Околна среда "2007 - 2013”


Община Долна Митрополия, ул. „Св.св.Кирил и Методий“ №39, тел./факс 064 680-704,
интернет адрес: http://www.dolnamitropolia.bg,  e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, открива процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно Решение № РД-08-716 от 17.12.2014година на Кмета на Община Долна Митрополия, при следните условия:

1. Предмет на обществената поръчка: „Изготвяне на доклад за инвестиционно  съответствие на работен  проект и строителен надзор за обект:  „Канализационна и водопроводна мрежа на гр.Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A”» попроект „Интегриран воден цикъл Плевен- Долна Митрополия”, в рамките на ОП Околна среда "2007 - 2013”

 

2. Вид на процедурата – ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА;


3.1. Документацията за участие е публикувана  в профила на купувача в деня на публикуването на обявлението в Регистъра на АОП.


3.2. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет страницата „Профил на купувача” на Община Долна Митрополия:
http://www.dolnamitropolia.bg, профил-на-купувача.

 
3.3.
Ако лицата,желаят да получат документацията на хартиен носител, същата може да бъде предоставена от 08:00 часа до 17:00 часа, всеки работен ден във Фронт-офиса на Община Долна Митрополия до срока за получаване на офертите на адрес: Община Долна Митрополия, обл. Плевен, гр.Долна Митрополия, ул."Св. св. Кирил и Методий" № 39, срещу заплащане на сумата от BGN 10.00 (десет лева) без ДДС или 12,00 (дванадесет) лв.с ДДС.  Цената не включва инвестиционен проект на хартиен носител, а само на електронен носител. Документацията за участие се заплаща в касата на Община Долна Митрополия или по банков път  по сметка: "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон  Плевен; BIC: IABGBGSF; IBAN – BG78 IABG 747384 100323 00


3.4.
При поискване от заинтересовано лице, документацията на хартиен носител  може да му бъде изпратена по пощата или с куриер за негова сметка, след представяне на доказателство за извършено плащане по посочената банкова сметка на сумата 12.00 (дванадесет лева) с ДДС.5.Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Долна Митрополия,стая 101
, от 9.00 часа до 12.00 часа и от13.00 до 17.00 часа  до  09.02.2015 г..

Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Уникален номер: 00601-2014-0007

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ         Предварителен контрол - АОП

 

Доклад за законосъобразност

 

Решение за промяна

 

Отговор 1


Отговор 2