ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15.80 кв.м., чакалня с площ 9.48 кв.м. ½ манипулационна с площ 6.56 кв.м., ½ битова стая с площ 7.12 кв.м., 1/3 коридор с площ 1.75кв.м., ¼ санитарен възел с площ 1.34 кв.м. и ½ сервизно помещение с площ 5.60 кв.м.
25.11.2019

ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 787 от 18.09.2019 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-736/22.11.2019 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 15.80 кв.м., чакалня с площ 9.48 кв.м. ½ манипулационна с площ 6.56 кв.м., ½ битова стая с площ 7.12 кв.м., 1/3 коридор с площ 1.75кв.м., ¼ санитарен възел с площ 1.34 кв.м. и ½ сервизно помещение с площ 5.60 кв.м., находящи се в масивна двуетажна сграда с обща площ 264 кв.м. /Поликлиника/, разположена в УПИ ІХ-751, кв. 52 по плана на град Тръстеник  /АОС № 8561/15.10.2014 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 05.12.2019 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 12.12.2019 г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена (НТЦ) на месечна наемна вноска – 25,38 лв. /двадесет и пет лева и тридесет и осем стотинки/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно чл.45 от ЗДДС.
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. до 04.12.2019г. (до 16:00ч. до 11.12.2019 г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документациядо 16:00 ч. до 04.12.2019 г. (до 16:00ч. до 11.12.2019 г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС, представляващ сума в размер на 2,54 лв. (два лева и петдесет и четири стотинки), се внася до 16:00 ч. до 04.12.2019 г. /до 16:00ч. до 11.12.2019 г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
IBAN  BG54IABG74733310030073
BIC  IABGBGSF
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“ АД, клон Плевен
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
            За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“