ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от една стопанска година (2019/2020) на земеделски земи - публична общинска собственост, с НТП „пасища, мери“, останали свободни след разпределението по чл.37и от ЗСПЗЗ
12.11.2019

ОБЯВА


На основание Заповед № РД-08-698/07.11.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от една стопанска година (2019/2020) на земеделски земи - публична общинска собственост, с НТП „пасища, мери“, останали свободни след разпределението по чл.37и от ЗСПЗЗ, както следва:
 1. На 20.11.2019г. от 10.00 ч. за поземлени имоти с идентификатори №№ 05013.48.99, 05013.121.189, 05013.121.521, 05013.60.490, 05013.48.97, 05013.47.115, 05013.136.81, 05013.45.68 по КККР на с. Божурица с обща площ 483.118дка;
 2. На 20.11.2019г. от 11.30 ч. за поземлени имоти с идентификатори №№ 06210.112.18, 06210.112.20, 06210.112.25 по КККР на с. Брегаре с обща площ 306.758 дка;
 3. На 20.11.2019г. от 14.00 ч. за поземлени имоти с идентификатор №№ 173364.61.4, 17364.64.1, 17364.78.1, 17364.81.16, 17364.81.26, 17364.81.27, 17364.84.3, 17364.85.1 по КККР на с.Гостиля с обща площ 321.936 дка ; 
 4. На 20.11.2019г. от 15.30 ч. за поземлени имоти с №№ 300011, 300012, 300025, 300041, 300078, 300090,300091, 300098, 300118, 300125, 300060, 300130, 300077, 300109, 300087, 300085, 300081, 300080, 300010 по КВС за землището на с.Комарево с обща площ   2 278.187дка ; 
 5. На 21.11.2019г. от 10:00 ч. за поземлени имоти с №№ 089001, 030008, 089007, 111002, 111007, 117004, 117008, 117011, 117014, 117023, 133009, 036034, 084001, 115001, 032012, 033012, 035021, 042020, 047002, 047003, 085002, 090005, 034009, 092014, 102002, 111004, 111011, 112016, 113006, 113010, 114057, 114070, 116020, 117001 по КВС за землището на с.Горна Митрополия с обща площ 649.024 дка ;
 6. На 21.11.2019г. от 11.30 ч. за поземлени имоти с идентификатор №№ 40195.101.26, 40195.312.2, 40195.575.11, 40195.575.12 по КККР на с.Крушовене с обща площ 378.989 дка ; 
 7. На 21.11.2019г. от 14:00 ч. за поземлени имоти с идентификатор №№ 53655.35.493, 53655.75.652, 53655.191.654, 53655.191.667, 53655.102.374, 53655.77.1, 53655.122.3, 53655.32.478, 53655.211.624, 53655.77.644, 53655.124.914, 53655.1.115, 53655.198.761 по КККР на с.Ореховица с обща площ  756.994 дка ;          
 8. На 21.11.2019г. от 15.30 ч. за поземлени имоти с идентификатор №№ 57025.46.40, 57025.46.43, 57025.68.36, 57025.68.39 по КККР на с.Подем с обща площ 108.691 дка ;  
 9. На 22.11.2019г. от 10:00 ч. за поземлени имоти с идентификатор №№ 62596.301.2, 62596.301.6, 62596.301.10, 62596.301.11, 62596.301.12, 62596.303.6, 62596.303.4, 62596.303.5, 62596.302.18, 62596.211.10, 62596.211.9, 62596.211.8, 62596.98.13 по КККР на с.Рибен с обща площ 567.981 дка ;
 10. На 22.11.2019г. от 11:30 ч. за поземлени имоти с идентификатор №№ 67012.46.460, 67012.549.1, 67012.549.2, 67012.549.3, 67012.549.4, 67012.549.5, 67012.549.6, 67012.570.8 по КККР на с.Славовица с обща площ 84.474 дка ;
 11. На 22.11.2019г. от 14:00 ч. за поземлени имоти с идентификатор №№ 68607.555.306, 68607.555.325, 68607.557.329, 68607.449.374, 68607.449.376, 68607.449.377, 68607.449.617 по КККР на с.Ставерци с обща площ 1 675.086 дка ;
 
 1. При неявяване на кандидати или останали свободни имоти, повторни публични търгове да се проведат при същите условия и часове, както следва:
 • На 27.11.2019 г. за землищата на с.Божурица, с.Брегаре, с.Гостиля и с.Комарево;
 • На 28.11.2019 г. за землищата на с.Горна Митрополия, с. Крушовене, с. Ореховица и с.Подем;
 • На 29.11.2019г. за землищата на с. Рибен, с.Славовица и с.Ставерци.
III. Начална тръжна цена – 7.00 лв./дка, за всеки един от имотите /определена по пазарен механизъм, съгласно чл.37и, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи/.
 1. IV. Депозит за участие - в размер на 10% от Общата цена за всеки имот - внася се за всeки имот по отделно, в срок до 16:00 ч. в деня, преди датата на провеждане на публичния търг, в касата на Общината (Стая 106) или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN  BG 54IABG7473 33100300 73, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
 2. V. Цена на документацията /за всяко землище/ - 25.00 (Двадесет и пет) лв. без ДДС или 30.00 (Тридесет) лв. с ДДС – в срок до 16:00 ч. в деня, преди датата на провеждане на публичния търг, в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия: IBAN  BG78IABG74738410032300, BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
Документации за участие в публичните търгове се получават в стая 309 след представяне на документ за закупуването им.
 1. VI. Оглед на имотите - може да се извърши всеки работен ден в срока на закупуване на тръжната документация.
VII. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
 
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“