ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: нежилищна сграда – масивна конструкция, с площ 44.00 кв.м. /строена 1961 година/, находяща се в УПИ II, кв. 16 по плана на с.Славовица, област Плевен
09.10.2019

                                                                                                                                            ОБЯВА

В изпълнение на Решение № 776 от 30.08.2019г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-626 от 08.10.2019 г. на ВрИД Кмет на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: нежилищна сграда – масивна конструкция, с площ 44.00 кв.м. /строена 1961 година/, находяща се в УПИ II, кв. 16 по плана на с.Славовица, област Плевен /АОС № 7566 от 23.05.2012 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 22.10.2019г., от 10:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 29.10.2019г. в същия час и при същите условия.
  2. Начална тръжна цена - 4 420,00 лв. (четири хиляди четиристотин и двадесет лева), сума необлагаема с ДДС на основание чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 21.10.2019г. (до 16:00 ч. на 28.10.2019г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. на 21.10.2019г. (до 16:00 ч. на 28.10.2019г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена – 442,00 лв. /четиристотин четиридесет и два лева/ внесен до 16:00ч. на 21.10.2019г. /до 16:00ч. на 28.10.2019г. за повторен публичен търг/ в касата на Общината в стая 106, или по банкова сметка на община Долна Митрополия:
  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73
  BIC IABGBGSF
  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен
  1. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“