ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 73359.12.8, с площ 1982,00 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“
04.10.2019

Обява


В изпълнение на Решение № 773 от 30.08.2019 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-603/30.09.2019г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за  Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 73359.12.8, с площ 1982,00 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“ по КККР на гр.Тръстеник, област Плевен /АОС № 9298 от 11.06.2019 година/.
 
Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 16.10.2019 г. от 13:30 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 23.10.2019 г. в същия час и при същите условия.
 
  1. Начална тръжна цена (НТЦ)2 476,00 лв. /две хиляди четиристотин седемдесет и шест лева/, сума необлагаема с ДДС, съгласно чл.45 ал.1 от ЗДДС.
 
  1. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. на 15.10.2019 г. (до 16:00 часа на 22.10.2019г. за повторния търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
 
IBAN  BG 78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000,
Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон  Плевен.
 
  1. Получаване на тръжна документация - до 16:00 ч. до 15.10.2019 г. (до 16:00 часа до 22.10.2019г. за повторния търг), в стая № 309, след представяне на документ за закупуването й.
 
  1. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена или сума в размер– 247,60лв. / двеста четиридесет и седем лева и шестдесет стотинки / се внася в срок до 16:00ч. до 15.10.2019 г. (до 16:00 часа до 22.10.2019г. за повторния търг), в касата на Общината – стая № 106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия
IBAN BG54IABG74733310030073, BIC IABGBGSF, „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
 
  1. Оглед на недвижимия имот – може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
 
  1. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа, определени за провеждането му.
 
За справки и информация: тел. 06552 22–81 и 0879124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“;