Новини
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ“
25.09.2019


На 24.09.2019 г. /вторник/  в 11.00 часа, в салона на Община Долна Митрополия, се проведе пресконференция по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, на  стойност 875 145.51 лв., включващ:

  • Договор № BG05M9OP001-2.018-0033-С01 по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020, процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1
  • Договор № BG05M9OP001-2.018-0033-2014BG05M2OP001-C01 по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.

На пресконференцията присъстваха Георги Йончев – заместник - кмет на община Долна Митрополия, представители на партньорите по проекта, експерти, назначени за изпълнение на дейностите, служители от общинската администрация, граждани.

На участниците в пресконференцията бяха представени членовете от екипа за управление на проекта. С помощта на мултимедийна презентация те се запознаха с основните цели на проекта:

  1. Интеграция на различните маргинализирани групи в социалния и трудов живот на обществото - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 -2020.
  2. Интеграция на отпадащите ученици в училище и активното им включване в училищния и социалния живот - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Представени бяха предвидените дейности и очакваните резултати от проекта.

Срокът за изпълнение на дейности е 31.12.2020 г.