ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
Публичен търг с тайно наддаване с предмет: продажба на движими вещи –общинска собственост
08.07.2019
ОБЯВА


В изпълнение на Решение № 728 от 30.05.2019 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-405/04.07.2019 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: продажба на движими вещи –общинска собственост, находящи се в гр. Долна Митрополия, както следва:

Вид

Модел

Рег. №

Начална тръжна цена

/НТЦ/

Депозит за участие

/10% от НТЦ без ДДС/

без ДДС

с включен ДДС

1

2

3

4

5

6

7

1

Товарен автомобил

Пежо Ранч

ЕН 6787 ВР

1520,00лв.

1824,00лв.

152,00 лв.

2

Лек автомобил

Рено Рапид

ЕН 9756 АК

1275,00лв.

1530,00лв.

127,50 лв.

3

Лек автомобил

Фолксваген Пасат

ЕН 9780 ВН

1152,00лв.

1382,00лв.

115,20 лв.

 
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 18.07.2019 г., от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 25.07.2019 г. в същия час и при същите условия.
  2. Началната тръжна цена на всяко моторно превозно средство е подробно описана в колона №5 и №6 от таблицата.
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00 ч. до 17.07.2019 г. (до 16:00 ч. до 24.07.2019г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00 ч. до 17.07.2019 г. (до 16:00 ч. до 24.07.2019г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена без ДДС – посочена в колона №7 от таблицата- внася се зя всяко МПС по отделно в срок до 16:00ч. до 17.07.2019г. (до 16:00 ч. до 24.07.2019г. за повторния търг), в касата на общината – стая № 106 или по банкова сметка:
  IBAN BG 54IABG7473 33100300 73
  BIC IABGBGSF
  „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен
  1. Оглед на моторните превозни средства може да се извършва всеки работен ден в срока за закупуване на тръжна документация.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичния търг с тайно наддаване в деня и часа определени за провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0879 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“