Новини
Във връзка с изпълнение на проект Община Долна Митрополия кани потенциални кандидати за позиция медиатори
10.04.2019
Община Долна Митрополия стартира на 26.03.2019 г. изпълнение на Проект № BG05M9OP001-2.018-0033-С01 „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.
          Стойността на договора по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 е в размер на 485 377,68 лв., в това число национално финансиране в размер на 72 806,65 лв. Срокът за изпълнение на Договора е до 31.12.2020 г.
Териториалният обхват на реализация на проекта е на територията на община Долна Митрополия.
          Проекта е насочен към изпълнение на редица интеграционни (социални, здравни, образователни и др.) мерки, като се цели да се ангажират съществуващите трудови, здравни, образователни и социални структури. Предвижда се да бъдат наети двама медиатори, които да съдействат при изпълнението на всички дейности.         Във връзка с изпълнение на проекта Община Долна Митрополия кани потенциални кандидати за позиция медиатори, които ще участват в изпълнение на проектните дейности.   Медиаторите ще бъдат назначени на трудов договор за извършване на определена работа. Ще бъдат възложени 440 часа на човек за целия период за изпълнение на проекта.       Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:  
  • да са физически лица;
  • да имат завършено основно/средно образование;
  • да познават местните уязвими общности в община Долна Митрополия, техните културни особености, език, традиции и т.н.;
  • да познават и се ползват с уважение от представителите на местната общност в населеното място;
  • да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • да не са в конфликт на интереси.
Подборът ще се проведе на два етапа:
  • Допускане по документи, съгласно посочените изисквания;
  • Интервю с допуснатите кандидати.
 Заинтересованите кандидати следва да изпратят заявления /по образец/, автобиография, документ за завършена степен на образование и мотивационно писмо до  17.00 ч. на 24.04.2019 г. в деловодството на Община Долна Митрополия или на e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com
ЗА  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 06552/ 24-66 – Аида Иванова
                                                                          0878-741-455 – Ева Иванова
 

Заявление за позиция медиатор може да изтелглите от ТУК.Проект   № BG05M9OP001-2.018-0033-С01, „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз