Проекти
Проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, Процедура „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“
04.04.2019


ПОКАНА

СДРУЖЕНИЕ "ПРОЕКТЕКА" И ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
КАНЯТ ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

За участие в публични събития на 6 и 7 март 2020 година, в изпълнение на Дейност 16 – „Преодоляване на негативни стереотипи“ по Проект   № BG05M9OP001-2.018-0033-С01, „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”.  Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 , съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейски съюз

„ТОДОРОВДЕН“

Цялата покана може да видите тук.
Проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия” се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година, осигуряваща 389 767.83 лева и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, осигуряваща 485 377.68 лева, съфинансирани от Европейски социален фонд на Европейския съюз. Договорът за финансиране е подписан на 26 март 2019 година и възлиза на 875 145,51 лева, представляващи 100% безвъзмездна помощ по две оперативни програми.

Проектът се  осъществява в партньорство като бенефициент и водещ партньор е Община Долна Митрополия съвместно със: Сдружение "Проектека" гр. София, „Знам и мога“ ЕООД гр. София, „Петров 95-Юри Ненчев“ ЕООД с. Рибен, "Атанаска Средкова" ЕТ с. Рибен, Средно училище "Васил Априлов" - Долна Митрополия, Основно училище "Христо Ботев" - Комарево, Основно училище "Христо Ботев" - Божурица, Основно училище "Климент Охридски" – Крушовене.

Основните цели на проекта са свързани с интеграция на различните маргинализирани групи в социалния и трудов живот на обществото и интеграция на отпадащите ученици в училище и активното им включване в училищния и социалния живот.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.


Покана за участие в събитияИнформация относно изпълнението на проекта - актуална към 10.11.2019 г. 

На 24.09.2019 г. /вторник/  в 11.00 часа, в салона на Община Долна Митрополия, се проведе пресконференция по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 24.09.2019 г. /вторник/  от 11.00 часа, в салона на Община Долна Митрополия, ще се проведе пресконференция по проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”

Цялата покана може да видите тук.Заявление ДСП - разносвач на храна с. Подем
Заявление ДСП - разносвач на храна с. Крушовене
Заявление ДСП - разносвач на храна гр. Долна Митрополия
Заявление ДСП - работник-кухня с. Крушовене
Заявление ДСП - работник-кухня гр. Долна Митрополия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На 19.08.2019 г. /понеделник/ от 08:30 часа, в СУ „Васил Априлов”гр. Долна Митрополия ще стартират Дейности 9 и 10 – Обучения по ключови компетентности, за вторите две групи от избраните кандидати от списъците с икономически неактивините лица по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0033-С01 „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Днес на 15.07.2019 г. /понеделник/ от 08:30 часа, в СУ „Васил Априлов”гр. Долна Митрополия стартираха Дейности 9 и 10 – Обучения по ключови компетентности, за първите две групи от избраните кандидати от списъците с икономически неактивините лица


С Ъ О Б Щ Е Н И Е във връзка със стартиране на Дейност 3 – „Провеждане на срещи с представители от целевите групи с цел активиране на икономически неактивните лица и включване на тези лица в дейностите по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0033-С01 „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”,

Информация за стартиране на Дейност 7


Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в процедура за подбор на кандидати за позиция „Медиатор” 

Община Долна Митрополия кани потенциални кандидати за позиция медиатори


Община Долна Митрополия подписа договор за финансиране на Проект „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”