Вакантни длъжности

Обяви за военна служба и начална военна подготовка
30.05.2018

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Главен експерт „Образование и култура”
28.02.2018

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”
02.02.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
20.12.2017

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Ръководител на звено "Вътрешен одит"
24.11.2017

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Юрисконсулт", Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване"
23.11.2017