Вакантни длъжности

ОБЯВЛЕНИЕ за конкурс за Юрисконсулт
20.01.2020
Община Долна Митрополия гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704     ОБЯВЯВА КОНКУРС:   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и Заповед № РД-08-17/17.01.2020 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:   „Юрисконсулт”, общинска администрация Долна Митрополия   Минимални изисквания за заемане на длъжността: образователна степен – магистър професионална област– право; професионален опит – не се изисква; или присъден ранг – V младши; удостоверение за юридическа правоспособност; да са запознати със Закона за...

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2020г.
08.01.2020

Обява за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географска служба за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във военно формирование 24430 - Троян
08.01.2020

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица завършили граждански висши училища в страната и в чужбина
08.01.2020

Одитен комитет на Община Долна Митрополия
07.01.2020

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
21.08.2019