Обявления

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 14/06.08.2018 г.
06.08.2018
Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 14/06.08.2018 г.

Обявление № СТСУЕ-02-13-4896-(1)/03.08.2018 г.
03.08.2018

Обява за обсществеността - проектиране "Център за съхранение на култура, бит и обичай в УПИ VIII-430, кв.75, гр. Тръстеник
03.08.2018

Обявление АГ-04-4930- 1 от 26.07.2018г.
26.07.2018
Обявление АГ-04-4930- 1 от 26.07.2018г.

Обявление № СТСУЕ-02-13-5052-(1)/26.07.2018 г.
26.07.2018
Обявление № СТСУЕ-02-13-5052-(1)/26.07.2018 г.

О Б Я В А за публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем
24.07.2018
В изпълнение на Решение № 546 от 29.05.2018 год. на Общински съвет – Долна Митрополия  и на основание Заповеди №№ РД-08-398/18.07.2018 г. ; РД-08-397/18.07.2018 г. за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост. Дата и място за провеждане - търговете ще се проведат на 03.08.2018 г. в Административната сграда на Община Долна Митрополия, както следва: 1.1. От 09:30 ч. - Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Лекарски кабинет с площ 20.54 кв.м.,...