Обявления

Обявление № СТСУЕ-02-10-7996-(1)/12.12.2018 г.
12.12.2018

Обява за обществеността - "Екотекстил ЮТ" ЕООД Адрес: с. Рибен, ул. "Юрий Гагарин №3 общ. Долна Митрополия, обл. Плевен
07.12.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-7850-(1)/06.12.2018 г.
06.12.2018

Обявление № СТСУЕ-02-10-7074-(1)/30.11.2018 г.
30.11.2018

Обява за обсществеността - "Преустройство на самостоятелна съществуваща сграда в дрогерия и закупуване на оборудване " в УПИ III-476, кв. 43а, с. Рибен, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен
29.11.2018

Обява за обсществеността - от "A1 България" ЕАД гр. София, представлявано от пълномощник инж. Иванка Пенкова Минкова - управител "Миком" ЕООД гр. Троян
27.11.2018