ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: нежилищна сграда – масивна конструкция, с площ 44.00 кв.м. /строена 1961 година/, находяща се в УПИ II, кв. 16 по плана на с.Славовица, област Плевен
09.10.2019

Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Винарска изба, с площ 471.00 кв.м., намираща се в сутерена на Административно-търговска сграда, разположена в УПИ I – 570,571 в кв.89 по плана на гр.Тръстеник, област Плевен
09.10.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 73359.12.15, с площ 2000,00 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“
04.10.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор № 73359.12.8, с площ 1982,00 кв.м, НТП „Лозе“, местност „Край Батловец“
04.10.2019

Публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 640.00 кв.м. представляващ УПИ XІV-73, в кв. 37б по плана на с.Биволаре, област Плевен
02.08.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на урегулиран поземлен имот с площ 3290 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.124 по плана на с.Комарево
29.07.2019