ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот № 114074 с площ 2,037 дка, начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия“, местност „Кременижа“
26.11.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост
31.10.2018

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор 67012.222.26
29.10.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост /АОС № 419 от 06.08.2001 г./, с площ 560 кв.м. представляващ УПИ VI в кв. 10 по плана на с.Победа, област Плевен ведно с незавършено строителство.
29.08.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: лекарски кабинет
31.07.2018
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 546 от 29.05.2018 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-399 от 18.07.2018 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: лекарски кабинет с площ 12.60 кв.м., ½ от манипулационна с площ 3.06 кв.м., ½ от манипулационна с площ 6.77 кв.м., 1/3 от чакалня с площ 5.85 кв.м., 1/3 от санитарен възел с площ 2.29 кв.м., 1/3 от баня...

Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост.
20.07.2018