ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

Публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 640.00 кв.м. представляващ УПИ XІV-73, в кв. 37б по плана на с.Биволаре, област Плевен
02.08.2019

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на урегулиран поземлен имот с площ 3290 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.124 по плана на с.Комарево
29.07.2019

Публичен търг с тайно наддаване с предмет: продажба на движими вещи –общинска собственост
08.07.2019

Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 73359.177.17, с площ 3117.00 кв.м., четвърта категория, начин на трайно ползване „Нива“, местност „Срен дол“ по КК и КР на гр.Тръстеник, област Плевен
03.06.2019

Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: масивна едноетажна нежилищна сграда – квартален клуб със застроена площ 95.00 кв.м
03.06.2019

Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищна сграда /гараж/ ведно с правото на строеж, със застроена площ 14.70 кв.м., разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен
31.05.2019