Новини

Община Долна Митрополия сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна - Долна /ІІІ - 118/ Долна Митрополия - Горна Митрополия /РVN 1047/ и PVN 2043 /ІІІ - 118 Подем - Долна Митрополия /Победа – Тръстеник /ІІІ - 3004/ на територията на община Долна Митрополия“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
14.08.2018

Обява - На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси община Долна Митрополия обявява ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета за изпълнение на бюджета за 2017 г.
14.08.2018

Народно Читалище „Зора -1990г.” с. Победа подари на малките си актьори екскурзия до Двора на кирилицата и Мадарския конник
13.08.2018

Областният информационен център - Плевен Ви кани на среща/открита приемна
31.07.2018

Списък на земеделски земи придобили характеристики на горски територии и промяна на статута им по желание на собствениците
31.07.2018

Община Долна Митрополия сключи договор за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
27.07.2018
На 04 юли 2018 г., в гр. София, Община Долна Митрополия сключи договор с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински улици и съоръженията към тях  в гр. Тръстеник и гр. Долна Митрополия, община Долна Митрополия“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Договорът възлиза на стойност от 1 945 473.25 лева...