Заповед №РД-09-15/23.01.2015 г.
09.03.2015
Заповед №РД-09-15/23.01.2015 г.

Заповед № РД-08-690/08.12.2014 г.
11.12.2014
З А  П  О В  Е  Д№ РД-08-690/08.12.2014 г.  На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 иал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 14, ал. 1 от Наредба зареда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ), в изпълнение на Решение № 760/04.11.2014 г.на Общински съвет Долна Митрополия                                       Н А Р Е ЖД А М : 1. Да се предостави безвъзмездно за управление, за срок от 5 (пет) години, на Общинска служба по Земеделие – Долна Митрополия, част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща помещение № 4, с площ 18.9 кв.м., находящо се в...

Заповед №РД-09-288/10.11.2014 г.
13.11.2014
Заповед №РД-09-288/10.11.2014 г.

Заповеди № РД-233 - 244/01.10.2014 г. МЗХ, ОД "Земеделие" Плевен
08.10.2014
Заповеди № РД-233 - 244/01.10.2014 г. МЗХ, ОД "Земеделие" Плевен

Заповед № РД-08-378/23.07.2014 г.
29.07.2014
Заповед № РД-08-378/23.07.2014 г.

Заповеди публикувани на официалния интернет сайт на община Долна Митрополия в периода - 09.09.2013 - 10.06.2014 г.
07.07.2014
Заповеди публикувани на официалния интернет сайт на община Долна Митрополия в периода - 09.09.2013 - 10.06.2014 г.