Обява за обществеността - АГРОВИЖЪН 90 ЕООД
18.03.2015
Обява за обществеността - АГРОВИЖЪН 90 ЕООД

Списък на земеделски земи - общинска собственост с НТП \пасище, мера\ за индивидуално ползване през стопанската 2014-2015 година
18.03.2015
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДОЛНА   МИТРОПОЛИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН     гр. Долна Митрополия, Протокол № 76/ 10.03.2015 г.   Р Е Ш Е Н И Е  № 847   На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.37и, ал.1, ал.3, ал.12 и чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Долна Митрополия : 1.  Определя пасища и мери - общинска собственост за индивидуално ползване и отдаване под наем без търг през стопанската 2014-2015 година по реда на чл.24а, ал.2 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ - Приложение №1. 2.Приема правила...

Обявление №2145/16.03.2015 г.
16.03.2015
Обявление №2145/16.03.2015 г.

Служебна бележка №2144/16.03.2015 г.
16.03.2015
Служебна бележка №2144/16.03.2015 г.

На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси община Долна Митрополия обявява ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета за изпълнение на бюджета за 2014 година
09.03.2015
О  Б  Я  В  А На основание чл.140 ал.4 от Закона за публичните финанси община Долна Митрополия обявява ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета за изпълнение на бюджета за 2014 година. Обсъждането ще се проведе на 18.03.2015 година от 11,00 ч. в салона на общината.   Петър ПетровПредседател на Общински съвет Долна Митрополия

Обявление №1230-(1)/09.03.2015 г.
09.03.2015
Обявление №1230-(1)/09.03.2015 г.