Възстановяване на природни местообитания от типа 91F0 – крайречни смесени гори
14.05.2013
Община Долна Митрополия обявява процедура по реда на Глава Осма „а” от ЗОП – чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на природни местообитания от типа 91F0 – крайречни смесени гори”, в изпълнение на договор за финансиране № 5103020-С-016 по проект „Опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в Натура 2000, зона Вит и защитена местност „Коридорите” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Срок за подаване на оферти – до 16.30ч. на 22.05.2013 г. в Деловодството, находящо се в Общински център за услуги и информация на Община Долна Митрополия. Пакет с документи за...

Ремонт на общински път IV 11042 (PVN 1020), Искър-Славовица, област Плевен
10.05.2013
Във връзка с изпълнението на проект: 2(3i)-1.1-8 „Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 Cernetu (DJ 506) – Александрия (Е 70), 42+060 km- 53+834 km, ремонт и реконструкция на път PVN 1026, Загражден-Пристанище Загражден и ремонт на общински път IV11042 (PVN 1020), Искър-Славовица, област Плевен”, MIS-ETC Code 119, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007 - 2013 г., Община Долна Митрополия обявява открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:“Ремонт на общински път IV 11042 (PVN 1020), Искър-Славовица, област Плевен” от 6+150 км до 9+900 км”, неразделна част от проект 2(3i)-1.1-8 „Рехабилитация на инфраструктурата...

Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на звено за услуги в домашна среда
10.05.2013
Община Долна Митрополия обявява възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а” от ЗОП (чрез публична покана) с предмет: „Доставка на обзавеждане и оборудване за нуждите на звено за услуги в домашна среда, община Долна Митрополия, обл. Плевен“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“ по ПРОЕКТ „Да подадем ръка” и в изпълнение на договор BG051PO001-5.1.04-0100-С001.Пакет документи за изтеглянеСрок за подаване на оферти – до 17.00ч. на 20.05.2013г. в Деловодството на Общинска администрация.За справки и информация – Зорница Воденичарова – Ръководител „ДСП”, тел. 06552 24 – 43.

Ремонт на общински пътища на територията на община Долна Митрополия
08.05.2013
Община Долна Митрополия обявява публична покана по глава Осма а“ от ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:“Ремонт на общински пътища на територията на община Долна Митрополия, участъците от републиканската пътна мрежа в границите на гр. Долна Митрополия и гр.Тръстеник и улична мрежа в границите на с.Ставерци”.Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30ч. на 16.05.2013г. в Деловодството на Общината.Дата и място за отваряне на офертите – 17.05.2013 г. - 10.00 ч. в Заседателната зала на община Долна Митрополия.За справки и информация тел. 06552 20-81/вътр. 218.

Извършване на имагицидни и ларвицидни обработки срещу комари
30.04.2013
Община Долна Митрополия обявява публична покана по глава Осма а“ от ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Извършване на имагицидни и ларвицидни обработки срещу комари в регулационните граници на населени места от територията на община Долна Митрополия” Пакет документи за изтегляне. Срок за подаване на оферти – до 16.30ч. на 08.05.2013г. в Деловодството на Общината. За справки и информация тел. 06552 20-81/вътр. 218.

Възстановяване на природни местообитания от типа 91F0 – крайречни смесени гори
26.04.2013
Община Долна Митрополия обявява процедура по реда на Глава Осма „а” от ЗОП – чрез публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на природни местообитания от типа 91F0 – крайречни смесени гори”, в изпълнение на договор за финансиране № 5103020-С-016 по проект „Опазване и възстановяване на приоритетните видове и местообитания в Натура 2000, зона Вит и защитена местност „Коридорите” по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Срок за подаване на оферти – до 16.30ч. на 07.05.2013г. в Деловодството, находящо се в Общински център за услуги и информация на Община Долна Митрлополия. Пакет документи за изтегляне. ...