Провеждане на обучения по ключови компетенции
04.07.2013
Община Долна Митрополия обявява публична покана по глава Осма а“ от ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:Провеждане на обучения по ключови компетенции - екипна ефективност и работа с малцинствени групи и хора в неравностойно положение във връзка с изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на служителите в община Долна Митрополия”, Бюджетна линия: BG051PO002/12/2.2-07, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос: ІI „Управление на човешките ресурси”, ОП „Административен капацитет“, одобрен за финансиране с договор № А12-22-132 от 22.04.2013 год. Пакет документи за изтегляне. - ПРЕКРАТЕНА!!!Срок за подаване на оферти – до 16:30 ч. на 12.07.2013 г....

Залесяване на неземеделски земи в Община Долна Митрополия
19.06.2013
Община Долна Митрополия обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Залесяване на неземеделски земи в Община Долна Митрополия”, финансирана съгласно договор №15/223/00137/07.06.2010 г., за отпускане на финансова помощ по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. /ПРСР/, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони /ЕЗФРСР/.Поръчката е публикувана в Регистъра на АОП под № 00601-2013-0006Закупуване на документация – до 16.30 ч. на 11.07.2013г. Стойност - в размер на 10.00(десет) лв. без включен ДДС – внася се в касата на Център за услуги и информация...

Ремонт здравна служба в УПИ IX-751, кв.52 по плана на гр.Тръстеник
23.05.2013
Община Долна Митрополия обявява процедура за определяне на изпълнител чрез възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.1. от ЗОП с предмет:"Ремонт здравна служба в УПИ IX-751, кв.52 по плана на гр.Тръстеник "Пакет с документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти - до 16.30ч. на 31.05.2013г. в Деловодството на Общината, стая 101.За справки и информация тел. 06552 22411

Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство на обект „Ремонт на общински път
16.05.2013
Община Долна Митрополия обявява открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет:„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство на обект „Ремонт на общински път IV 11042 (PVN 1020), Искър-Славовица, област Плевен” от 6+150 км до 9+900 км”, неразделна част от изпълнението на проект 2(3i)-1.1-8 „Рехабилитация на инфраструктурата на окръжен път 504 CERNETU (DJ 506) – Александрия (E 70), 42+060 km – 53+834 км, ремонт и реконструкция на път PVN 1026, Загражден - Пристанище Загражден и ремонт на общински път IV11042 (PVN 1020), Искър-Славовица, област Плевен”, MIS-ETC CODE 119" договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (Subsidy...

Доставка на работно облекло за нуждите на община Долна Митрополия и предпазно облекло
16.05.2013
Община Долна Митрополия обявява възлагане на обществена поръчка по реда на глава Осма „а” от ЗОП (чрез публична покана) с предмет: „Доставка на работно облекло за нуждите на община Долна Митрополия и предпазно облекло за доброволческо формирование в община Долна Митрополия”Срок за подаване на оферти - до 16:30 ч. на 27.05.2013г. в Деловодството на Общинска администрация.Пакет с документи.За справки и информация - Зорница Воденичарова - Управител на "ДСП и трапезарии" гр. Долна Митрополия, тел. 06552 24-43

Дезинсекция, дератизация и дезакаризация на обекти и площи на територията на община Долна Митрополия
14.05.2013
Община Долна Митрополия обявява процедура за определяне на изпълнител чрез публична покана по глава осма „а“ от ЗОП с предмет:„Дезинсекция, дератизация и дезакаризация на обекти и площи на територията на община Долна Митрополия” и включва следните дейности:1. Дейност „Дезинсекция, дератизация на сгради, общинска собственост на територията на община Долна Митрополия”2. Дейност „Дезакаризация на прилежащите зелени площи на детски градини от територията на община Долна Митрополия”Пакет документи за изтегляне.Срок за подаване на оферти – до 16.30ч. на 22.05.2013г. в Деловодството на Общината, Център за обслужване на гражданите.Отваряне на офертите на 23.05.2013г. от 11:00 часа.За справки и информация тел. 06552 2490.