В изпълнение на Решение № 241 от 31.10.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-690 от 17.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост...
17.11.2016
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 241 от 31.10.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-690 от 17.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща: стоматологичен кабинет с площ 16,50 кв.м., чакалня /част от коридор/, с площ 10,00 кв.м. и ½ от санитарен възел с площ 1,00 кв.м., разположени на първи етаж на Масивна двуетажна сграда със ЗП 150 кв.м. /Здравен дом/, находяща се в УПИ VІ-423,...

В изпълнение на Решение № 246 от 31.10.2016 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-646 от 31.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот –общинска собственост...
08.11.2016
ОБЯВА      В изпълнение на Решение № 246 от 31.10.2016 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-646 от 31.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот –общинска собственост, представляващ ПИ № 100082 с площ 0.242 дка, начин на трайно ползване „ведомствен път”, местност „Равнището“ по Картата на възстановена собственост (КВС) за землището на с.Подем, област Плевен.   Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 11.11.2016 година, от 13.30 часа в Административната сграда на...

На основание Заповед № РД-08-605 от 20.10.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 /две/ години, на имот – частна общинска собственост...
27.10.2016
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-605 от 20.10.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 /две/ години, на имот – частна общинска собственост, представляващ: УПИ VI-27 в кв. 61 с площ 1083 кв.м. по плана на с.Подем, област Плевен /АОС № 2673 от 11.08.2006 година/.   Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 08.11.2016г. от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.11.2016г. от...

На основание Заповед № РД-08-591/14.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на терен – частна общинска собственост...
14.10.2016
ОБЯВАНа основание Заповед № РД-08-591/14.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на терен – частна общинска собственост, с площ 6 кв.м., представляващ: част от УПИ XХ-255, кв. 27 по плана на гр.Долна Митрополия, АОС № 551/08.10.2001 г. за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион), съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Долна Митрополия. 1.Дата и място за провеждане на публичният търг с тайно наддаване - търгът ще се проведе на 26.10.2016 година, от 11.00 часа в Заседателната...

На основание Заповед № РД-08- 576 / 05.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем, за срок от 3 години, на недвижим имот – частна общинска собственост...
14.10.2016
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08- 576 / 05.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем, за срок от 3 години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 285014, с площ 3,651 дка, НТП „нива за строителство“, м.“Кравеника“, по КВС за землището на с.Комарево/АОС № 4559/30.11.2009 г./. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 10.2016 г., от 11.00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия.  При липса на кандидати, повторен публичен търг ще се...

На основание Заповед № РД-08-578 от 06.10.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на имот – частна общинска собственост...
10.10.2016
ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-578 от 06.10.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на имот – частна общинска собственост с площ 1000 кв.м. /1 дка/, представляващ УПИ III, кв.32 по плана на с.Славовица област Плевен /АОС № 2486 от 22.02.2006 година/. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 18.10.2016г. от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 25.10.2016г. от...