На основание Заповед № РД-08-356 от 05.06.2017 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост...
07.06.2017

На основание Заповед № РД-08-307 от 23.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
26.05.2017

На основание Заповед № РД-08-259/03.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 100 кв.м., от УПИ ІІІ ...
04.05.2017
ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-259/03.05.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 100 кв.м., от УПИ ІІІ /с обща площ 660 кв.м./, кв. 34 по плана на с Биволаре (АОС № 8888 от 16.03.2017г.), за построяване на жилищна сграда, съобразно предназначението на урегулирания поземлен имот. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 16.05.2017г., от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 23.05.2017г. в...

На основание Заповед № РД-08-243 от 27.04.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – частна общинска собственост...
02.05.2017
о б я в А   На основание Заповед № РД-08-243 от 27.04.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на част от имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение с площ 14,50кв.м., заемащо северозападната част от едноетажна нежилищна сграда, разположена в УПИ V-1004, кв. 19 по плана на гр.Долна Митрополия /АОС № 6582 от 06.07.2010 година/. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 12.05.2017г. от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия....

Продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски територии
10.04.2017
Продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски територии Протокол и заповед - спечелил търга- качено на 27.04.2017 г.Договор за продажба на стояща дървесина - публикувано на 15.05.2017 г.

В изпълнение на Решение № 307 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-198 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс...
04.04.2017
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 307 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-198 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение с площ 61,10 кв. м., находящо се на първия етаж в южната част на Административна сграда на Кметство – гр. Тръстеник, разположена в УПИ І-570, 571, кв. 89 по плана на гр. Тръстеник (АОС № 49/28.04.1995 година), за предоставяне...