На основание Заповед № РД-08-519 от 13.09.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем, за срок от 10 години, на недвижим имот – частна общинска собственост...
13.09.2016
обявА   На основание Заповед № РД-08-519 от 13.09.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем, за срок от 10 години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 026042, с площ 111,129  дка, НТП „нива“, м.“Говежди път“,по Картата на възстановената собственост за землището на с.Подем, /АОС № 6104/28.04.2010 г./ Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 27.09.2016 г., от 11.00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия.  При липса на кандидати, повторен публичен търг ще...

В изпълнение на Решение № 188 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД 08-501 от 30.08.2016 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост...
08.09.2016
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 188 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД 08-501 от 30.08.2016 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ № 000358 с площ 4.319дка, начин на трайно ползване „яма” по КВС на гр. Тръстеник, област Плевен  /АОС № 8833 от 03.06.2016 година/. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 13.09.2016 г. от 10:30 часа в Административната сграда на Община Долна...

На основание Заповед № РД-08-500/30.08.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху 50 кв.м. от недвижим имот – частна общинска собственост...
08.09.2016
ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-500/30.08.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху 50 кв.м. от недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XVII, кв.5 (целия с площ 880 кв.м.) по плана на с.Ставерци, област Плевен /АОС № 8840 от 10.06.2016 година/. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 13.09.2016 г., от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 20.09.2016г. от 11:00 часа. Начална...

В изпълнение на Решение № 187 от 29.07.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-479 от 22.08.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за „Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 570 кв.м., представляващ УПИ IІІ в кв.39а, по плана на с.Биволаре, област Плевен ...
24.08.2016
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 187 от 29.07.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-479 от 22.08.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за „Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 570 кв.м., представляващ УПИ IІІ в кв.39а, по плана на с.Биволаре, област Плевен /АОС № 337 от 31.05.2001 година/, ведно с направените подобрения: - земни работи за основи на жилищна сграда, като са монтирани фусове за колони - изградена нежилищна стопанска сграда с площ 17,00 кв.м. (с дървена конструкция, покритие от...

О Б Я В А В изпълнение на Решение № 168 от 30.06.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-477 от 22.08.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем...
24.08.2016
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 168 от 30.06.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-477 от 22.08.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, обект - публична общинска собственост, представляващ: Амбулатория за първична медицинска помощ, включваща следните помещения: лекарски кабинет с площ 24,30 кв.м., чакалня с площ 10,60 кв.м, манипулационна с площ 13,50 кв.м., санитарен възел с площ 3,20 кв.м. и коридор с площ 2.80 кв.м., находяща се в Масивна двуетажна сграда, построена в УПИ...

В изпълнение на Решение № 174 от 30.06.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-478/22.08.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване ...
24.08.2016
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 174 от 30.06.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-478/22.08.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: обособена реална част от масивна триетажна Административно-търговска сграда с обща площ 232,97 кв.м., находяща се в УПИ III-446, кв. 3 по плана на с.Подем, област Плевен /АОС № 8838 от 10.06.2016г./, разпределена по етажи, както следва: 1.Част от сутерен, състоящ се от 2 /два/ броя помещения с обща застроена площ 31,00 квадратни метра; Част...