Продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски територии
10.04.2017
Продажба на стояща дървесина на корен от Общински горски територии Протокол и заповед - спечелил търга- качено на 27.04.2017 г.Договор за продажба на стояща дървесина - публикувано на 15.05.2017 г.

В изпълнение на Решение № 307 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-198 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс...
04.04.2017
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 307 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-198 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение с площ 61,10 кв. м., находящо се на първия етаж в южната част на Административна сграда на Кметство – гр. Тръстеник, разположена в УПИ І-570, 571, кв. 89 по плана на гр. Тръстеник (АОС № 49/28.04.1995 година), за предоставяне...

В изпълнение на Решение № 308 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-197 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс...
04.04.2017
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 308 от 30.01.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-197 от 31.03.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: 2 бр. помещения с обща площ 29.15 кв. м., находящи се на третия етаж в Административната сграда на Кметство – гр. Тръстеник, разположена в УПИ І-570, 571 кв. 89 /АОС № 49 от 28.04.1995 година/, за предоставяне на далекосъобщителни услуги. 1.Дата...

На основание Заповед № РД-08-192 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост...
31.03.2017
 ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-192 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост представляващ: пункт за обществено обслужване с площ 14 кв.м., находящ се в кв. 1 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 1966 от 14.03.2005 година/. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 12.04.2017г. от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се...

В изпълнение на Решение № 309 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-190 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост...
30.03.2017
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 309 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-190 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. от І-ви етаж на Административната сграда на община Долна Митрополия /АОС №6609/28.09.2010г./, разположена в УПИ ІІ-363, кв.34 по плана на гр. Долна Митрополия, за поставяне на 1/един/ брой автомат за кафе и топли напитки, съгласно одобрена схема. Дата...

В изпълнение на Решение № 304 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-132/14.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
16.03.2017
                                                                                                                                            ОБЯВА В изпълнение на Решение № 304 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-132/14.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с площ 570 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ в кв. 9, ведно с изградената незавършена монолитна постройка, с размери 8.10 м./11.60 м., застроена площ 94 кв.м. по плана на с. Победа (АОС №643 от 10.12.2001 г.). Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе...