На основание Заповед № РД-08-591/14.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на терен – частна общинска собственост...
14.10.2016
ОБЯВАНа основание Заповед № РД-08-591/14.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на терен – частна общинска собственост, с площ 6 кв.м., представляващ: част от УПИ XХ-255, кв. 27 по плана на гр.Долна Митрополия, АОС № 551/08.10.2001 г. за разполагане на преместваемо съоръжение (павилион), съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Долна Митрополия. 1.Дата и място за провеждане на публичният търг с тайно наддаване - търгът ще се проведе на 26.10.2016 година, от 11.00 часа в Заседателната...

На основание Заповед № РД-08- 576 / 05.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем, за срок от 3 години, на недвижим имот – частна общинска собственост...
14.10.2016
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08- 576 / 05.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем, за срок от 3 години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 285014, с площ 3,651 дка, НТП „нива за строителство“, м.“Кравеника“, по КВС за землището на с.Комарево/АОС № 4559/30.11.2009 г./. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 10.2016 г., от 11.00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия.  При липса на кандидати, повторен публичен търг ще се...

На основание Заповед № РД-08-578 от 06.10.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на имот – частна общинска собственост...
10.10.2016
ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-578 от 06.10.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 /десет/ години, на имот – частна общинска собственост с площ 1000 кв.м. /1 дка/, представляващ УПИ III, кв.32 по плана на с.Славовица област Плевен /АОС № 2486 от 22.02.2006 година/. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 18.10.2016г. от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 25.10.2016г. от...

В изпълнение на Решение № 207 от 31.08.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД- 08-532 от 17.09.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за „Продажба на имот - частна общинска собственост...
17.09.2016
В изпълнение на Решение № 207 от 31.08.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД- 08-532 от 17.09.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за „Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 570 кв.м., представляващ УПИ VІ в кв.39а, по плана на с.Биволаре, област Плевен /АОС № 340 от 31.05.2001 година/. Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе на 30.09.2016 г., от 10:15ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен...

На основание Заповед № РД-08-519 от 13.09.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем, за срок от 10 години, на недвижим имот – частна общинска собственост...
13.09.2016
обявА   На основание Заповед № РД-08-519 от 13.09.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем, за срок от 10 години, на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 026042, с площ 111,129  дка, НТП „нива“, м.“Говежди път“,по Картата на възстановената собственост за землището на с.Подем, /АОС № 6104/28.04.2010 г./ Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 27.09.2016 г., от 11.00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия.  При липса на кандидати, повторен публичен търг ще...

В изпълнение на Решение № 188 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД 08-501 от 30.08.2016 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост...
08.09.2016
ОБЯВАВ изпълнение на Решение № 188 от 29.07.2016 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД 08-501 от 30.08.2016 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ № 000358 с площ 4.319дка, начин на трайно ползване „яма” по КВС на гр. Тръстеник, област Плевен  /АОС № 8833 от 03.06.2016 година/. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 13.09.2016 г. от 10:30 часа в Административната сграда на Община Долна...