На основание Заповед № РД-08-707/28.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 24 кв.м., представляващи част от УПИ І-665,666 в кв.13 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен...
28.11.2016
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-707/28.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 24 кв.м., представляващи част от УПИ І-665,666 в кв.13 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен, с обща площ 3400 кв.м. (АОС № 1596 от 21.10.2004г.), за построяване на гараж. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 09.12.2016г., от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.12.2016г. в същия час...

1. На основание Заповед № РД-08-692 от 17.11.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване...
23.11.2016
ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-692 от 17.11.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд по картата на възстановена собственост (КВС) за землището на гр. Тръстеник за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2016/2017 година, за поземлени имоти, както следва:   ПИ № 167051 с площ - 13.785дка, НТП „Нива“, местност „Цонков геран“ (АОС №2577 от 31.05.2006г.); ПИ № 171026 с площ – 23.969дка, НТП „Нива“, местност „Цонков геран“ (АОС №3483 от 30.08.2007г.)   Дата и място...

В изпълнение на Решение № 242 от 31.10.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-691/17.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
17.11.2016
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 242 от 31.10.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-691/17.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ №150072 с площ 4,788 дка, НТП „нива“, местност „Край село“ по КВС за землището на с. Брегаре (АОС №8864 от 10.10.2016 г.) Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе на 29.11.2016 г., от 13:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати,...

В изпълнение на Решение № 241 от 31.10.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-690 от 17.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост...
17.11.2016
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 241 от 31.10.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-690 от 17.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща: стоматологичен кабинет с площ 16,50 кв.м., чакалня /част от коридор/, с площ 10,00 кв.м. и ½ от санитарен възел с площ 1,00 кв.м., разположени на първи етаж на Масивна двуетажна сграда със ЗП 150 кв.м. /Здравен дом/, находяща се в УПИ VІ-423,...

В изпълнение на Решение № 246 от 31.10.2016 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-646 от 31.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот –общинска собственост...
08.11.2016
ОБЯВА      В изпълнение на Решение № 246 от 31.10.2016 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-646 от 31.10.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот –общинска собственост, представляващ ПИ № 100082 с площ 0.242 дка, начин на трайно ползване „ведомствен път”, местност „Равнището“ по Картата на възстановена собственост (КВС) за землището на с.Подем, област Плевен.   Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 11.11.2016 година, от 13.30 часа в Административната сграда на...

На основание Заповед № РД-08-605 от 20.10.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 /две/ години, на имот – частна общинска собственост...
27.10.2016
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-605 от 20.10.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 2 /две/ години, на имот – частна общинска собственост, представляващ: УПИ VI-27 в кв. 61 с площ 1083 кв.м. по плана на с.Подем, област Плевен /АОС № 2673 от 11.08.2006 година/.   Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 08.11.2016г. от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.11.2016г. от...