На основание Заповед № РД-08-192 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост...
31.03.2017
 ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-192 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, на имот – частна общинска собственост представляващ: пункт за обществено обслужване с площ 14 кв.м., находящ се в кв. 1 по плана на с.Победа, област Плевен /АОС № 1966 от 14.03.2005 година/. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 12.04.2017г. от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се...

В изпълнение на Решение № 309 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-190 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост...
30.03.2017
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 309 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-190 от 30.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за Отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот - публична общинска собственост, представляваща 1 кв.м. от І-ви етаж на Административната сграда на община Долна Митрополия /АОС №6609/28.09.2010г./, разположена в УПИ ІІ-363, кв.34 по плана на гр. Долна Митрополия, за поставяне на 1/един/ брой автомат за кафе и топли напитки, съгласно одобрена схема. Дата...

В изпълнение на Решение № 304 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-132/14.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
16.03.2017
                                                                                                                                            ОБЯВА В изпълнение на Решение № 304 от 30.01.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-132/14.03.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот с площ 570 кв.м., съставляващ УПИ VІІІ в кв. 9, ведно с изградената незавършена монолитна постройка, с размери 8.10 м./11.60 м., застроена площ 94 кв.м. по плана на с. Победа (АОС №643 от 10.12.2001 г.). Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе...

На основание Заповед № РД-08-707/28.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 24 кв.м., представляващи част от УПИ І-665,666 в кв.13 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен...
28.11.2016
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-707/28.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 24 кв.м., представляващи част от УПИ І-665,666 в кв.13 по плана на гр. Долна Митрополия, област Плевен, с обща площ 3400 кв.м. (АОС № 1596 от 21.10.2004г.), за построяване на гараж. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 09.12.2016г., от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 15.12.2016г. в същия час...

1. На основание Заповед № РД-08-692 от 17.11.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване...
23.11.2016
ОБЯВА На основание Заповед № РД-08-692 от 17.11.2016 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд по картата на възстановена собственост (КВС) за землището на гр. Тръстеник за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2016/2017 година, за поземлени имоти, както следва:   ПИ № 167051 с площ - 13.785дка, НТП „Нива“, местност „Цонков геран“ (АОС №2577 от 31.05.2006г.); ПИ № 171026 с площ – 23.969дка, НТП „Нива“, местност „Цонков геран“ (АОС №3483 от 30.08.2007г.)   Дата и място...

В изпълнение на Решение № 242 от 31.10.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-691/17.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
17.11.2016
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 242 от 31.10.2016г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-691/17.11.2016г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ №150072 с площ 4,788 дка, НТП „нива“, местност „Край село“ по КВС за землището на с. Брегаре (АОС №8864 от 10.10.2016 г.) Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе на 29.11.2016 г., от 13:30ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати,...