Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване...
10.07.2014
На основание Заповед № РД-08-360/09.07.2014 г. на Кмета на ОбщинаДолна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичентърг с тайно наддаване, за продажба на имот, частна общинска собственост,представляващ: Урегулиран поземлен имот с площ 640 кв.м., съставляващ УПИ XIII, в кв. 15, по плана на с.Победа,област Плевен  /АОС № 450от 07.08.2001 година/.1. Дата имясто на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 22.07.2014 г. от 11.00ч.в Административната сграда.2. Начална тръжна цена 1 600.00 лв.  /хиляда и шестстотин лева/ без ДДС.3. Цена натръжна документация – 25,00 лв. без ДДСили 30,00 лв. с ДДС.4.Получаване на тръжна документация – встая 309 до 16.00 ч. на...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване...
10.07.2014
На основание Заповед № РД-08-356/07.07.2014 г. на Кмета на ОбщинаДолна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичентърг с тайно наддаване, за отдаванепод наем, за срок от 2 /две/ години, имот – частнаобщинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот с площ 1083кв.м., съставляващ УПИ VI-27,кв.61 по плана на с.Подем обл.Плевен /АОС № 2673 от 11.08.2006  година/.1. Дата имясто на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 21.07.2014 г. от 12.00ч.в Административната сграда.2. Начална тръжна наемна цена за година 64,98лв.  /шестдесет и четирилева и деветдесет и осем стотинки/ безДДС.3. Цена натръжна документация – 25,00 лв. без ДДСили 30,00 лв. с ДДС.4.Получаване на...

Община Долна Митрополия обявява процедура за възлагане на „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Долна Митрополия”, чрез търг с тайно наддаване
04.07.2014
Община Долна Митрополия обявява процедура за възлагане на „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Долна Митрополия”, чрез търг с тайно наддаване по реда на чл.49 ал.1 т.2 и ал.2, чл.65 ал.1, във връзка с чл.46 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ” от Обект №141 ОГТ – отдели и подотдели: 146"х","ф","ц", 147"з", 174"в1", съгласно технологични планове с прогнозно количество дървесина 633 куб.м., намиращи се в землищата на с. Крушовене, с. Славовица,...

Община Долна Митрополия обявява: На 14.07.2014 г., публични търгове с тайно наддаване, както следва...
04.07.2014
На основание Заповед № РД-08-351/03.07.2014 г., на Кмета на Община Долна Митрополия, за откриване на процедура                                Община Долна Митрополия обявява: На 14.07.2014 г., публични търгове с тайно наддаване, както следва:§ От 10.00 ч. -  публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на Урегулиран поземлен имот с площ 1575 кв.м., съставляващ УПИ І в кв. 124 по плана на с. Комарево, с НТЦ 94.50 лв. без ДДС (за 1 година), сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на  чл. 45, ал. 7, във връзка с ал. 1 от Закона за данък върху добавената стойност...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване
27.06.2014
На основание Заповед № РД-08-345/27.06.2014 г. на Кмета на Община Долна МитрополияОбщина Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение за офис с площ 14 кв.м., находящо се в Административната сграда на гр.Тръстеник /УПИ I-570, кв. 89/, съгласно АОС № 49/28.04.1995 година.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 09.07.2014 г. от 11.00ч. в Административната сграда.2. Начална тръжна цена на месечна наемна вноска 28,56 лв.  /двадесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ без...