В изпълнение на Решение № 776 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-739/29.12.2014 г. ...
08.01.2015
В изпълнение на Решение № 776 от 28.11.2014 г.  на Общински съвет– Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-739/29.12.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение, разположено в масивна комбинирана сграда /жилищен блок с търговски помещения/, със застроена площ 18 кв.м., находяща се в УПИ IV, кв. 3 по плана на с.Подем, област Плевен /АОС № 0-45 от 15.01.1996 година/.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 20.01.2015 г. от 12.00ч. в Административната сграда.2. Начална...

На основание Заповед № РД-08-652/21.11.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия...
21.11.2014
На основание Заповед№ РД-08-652/21.11.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия                                Община Долна Митрополия обявява                                   публичен търг  с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху100 кв.м. от УПИ XІV-73, в кв. 37-б, по плана на с. Биволаре, област Плевен, с обща площ 640 кв.м., съгласно  АОС № 396/25.07.2001 година.1.Дата и място на провеждане на търга - търгът ще се проведе на 05.12.2014 г. от 10.00 ч., в административната сграда на общината.2.Начална тръжна цена 200.00 лв./Двеста лева/, сума необлагаема с ДДС, съгласно            чл. 45, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.3. Цена на тръжната документация - 25.00...

В изпълнение на Решение № 748 от 23.10.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-612/13.11.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия...
20.11.2014
В изпълнение на Решение № 748 от 23.10.2014 г.  на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-612/13.11.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, част от имот - публична общинска собственост, представляваща: лекарски кабинет с площ 15.80 кв.м., чакалня с площ 9.48 кв.м, ½ манипулационна с площ 6.56кв.м., ½ битова стая с площ 7.12 кв.м., ⅓ коридор с площ 1.75кв.м., ¼ санитарен възел с площ 1.34 кв.м. и ½ сервизно помещение с площ 5.60кв.м., находящо се в масивна двуетажна сграда с...

В изпълнение на Решение № 736 от 26.09.2014 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-620 от 18.11.2014г., Заповед № РД-08-621 от 18.11.2014г. и Заповед № РД-08-622 от 18.11.2014г на Кмета на Община Долна Митрополия...
19.11.2014
обявА            В изпълнение на Решение № 736 от 26.09.2014 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-620 от 18.11.2014г., Заповед № РД-08-621 от18.11.2014г. и Заповед № РД-08-622 от 18.11.2014г на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедури. Община Долна Митрополия обявява публични търгове с явно наддаване, за отдаване под наем за една година, на недвижими имоти – частна общинска собственост по Картата на възстановената собственост (КВС)за землищата както следва:  Землище с. Ставерци: № по ред ПИ № АОС №...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ № 00426 с площ 1.161дка
04.11.2014
            В изпълнение на Решение № 656 от 30.05.2014 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-593 от 03.11.2014 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ № 00426 с площ 1.161дка, начин на трайно ползване „водостопанско съоръжение”, в местността „Дигата” по КВС на с. Ставерци, област Плевен /съгласно АОС № 7874 от 21.08.2013 година/            1. Дата и място за провеждане на търга -  търга ще се проведе на  14.11.2014 година, от...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване
31.10.2014
На основание Заповед № РД-08-583/29.10.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия                                Община Долна Митрополия обявява                                     публичен търг  с тайно наддаване за продажба на урегулиран поземлен имот с площ 1150 кв.м., съставляващ УПИ Х в кв. 21 по плана на с. Брегаре, обл. Плевен, актуван с акт за частна общинска собственост № 8512/25.08.2014 година.1.Дата и място на провеждане на търга - търгът ще се проведе на 12.11.2014 г. от 10.00 ч., в Административната сграда на Община Долна Митрополия.2.Начална тръжна цена - 2240.00 (Две хиляди двеста и четиридесет лева) без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 5, т.1...