На основание Заповед № РД-08-388/25.07.2014 г. и Заповед № РД-08-389/25.07.2014г., на Кмета на Община Долна Митрополия, за откриване на процедури
25.07.2014
О Б Я В АНа основаниеЗаповед № РД-08-388/25.07.2014г. и Заповед № РД-08-389/25.07.2014г.,на Кмета на Община Долна Митрополия, за откриване на процедури Община Долна Митрополия обявява: На06.08.2014 г., публични търгове с тайно наддаване, както следва:§ От 10.00ч. -  публичен търг с тайнонаддаване, за отдаване под наем, за срокот 10 (десет) години, на поземлен имот – публична общинска собственост, скадастрален №000581, целият с площ 8.225 дка, начин на трайно ползване (НТП) „друго водно течение“, местност„Ормана“ по Картата на възстановена собственост (КВС) за землището на с.Рибен;§ От 10.30ч. – публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на поземленимот –...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване...
10.07.2014
На основание Заповед № РД-08-358/09.07.2014 г. на Кмета на ОбщинаДолна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичентърг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж, върху 100кв.м. от УПИ X в кв. 13по плана на с.Победа, област Плевен, с обща площ 550 кв.м., съгласно АОС № 432от 06.08.2001 година.1. Дата имясто на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 22.07.2014 г. от 12.00ч. в Административната сграда.2. Начална тръжна цена 260.00 лв.  /двеста и шестдесет лева/.3. Цена натръжна документация – 25,00 лв. без ДДСили 30,00 лв. с ДДС.4.Получаване на тръжна документация – встая 309 до 16.00 ч. на 21.07.2014...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване...
10.07.2014
На основание Заповед № РД-08-359/09.07.2014 г. на Кмета наОбщина Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичентърг с тайно наддаване, за продажба на имот, частна общинска собственост,представляващ: Урегулиран поземлен имот с площ500 кв.м., съставляващ УПИ XI, в кв. 15, по плана на с.Победа, област Плевен  /АОС №448 от 07.08.2001 година/.1. Дата имясто на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 22.07.2014 г. от 10.30ч.в Административната сграда.2. Начална тръжна цена 1 250,00 лв.  /хиляда двеста и петдесет лева/ безДДС.3. Цена натръжна документация – 25,00 лв. без ДДСили 30,00 лв. с ДДС.4.Получаване на тръжна документация – встая 309 до 16.00 ч. на...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване...
10.07.2014
На основание Заповед № РД-08-360/09.07.2014 г. на Кмета на ОбщинаДолна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичентърг с тайно наддаване, за продажба на имот, частна общинска собственост,представляващ: Урегулиран поземлен имот с площ 640 кв.м., съставляващ УПИ XIII, в кв. 15, по плана на с.Победа,област Плевен  /АОС № 450от 07.08.2001 година/.1. Дата имясто на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 22.07.2014 г. от 11.00ч.в Административната сграда.2. Начална тръжна цена 1 600.00 лв.  /хиляда и шестстотин лева/ без ДДС.3. Цена натръжна документация – 25,00 лв. без ДДСили 30,00 лв. с ДДС.4.Получаване на тръжна документация – встая 309 до 16.00 ч. на...

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване...
10.07.2014
На основание Заповед № РД-08-356/07.07.2014 г. на Кмета на ОбщинаДолна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичентърг с тайно наддаване, за отдаванепод наем, за срок от 2 /две/ години, имот – частнаобщинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот с площ 1083кв.м., съставляващ УПИ VI-27,кв.61 по плана на с.Подем обл.Плевен /АОС № 2673 от 11.08.2006  година/.1. Дата имясто на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 21.07.2014 г. от 12.00ч.в Административната сграда.2. Начална тръжна наемна цена за година 64,98лв.  /шестдесет и четирилева и деветдесет и осем стотинки/ безДДС.3. Цена натръжна документация – 25,00 лв. без ДДСили 30,00 лв. с ДДС.4.Получаване на...

Община Долна Митрополия обявява процедура за възлагане на „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Долна Митрополия”, чрез търг с тайно наддаване
04.07.2014
Община Долна Митрополия обявява процедура за възлагане на „Продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Долна Митрополия”, чрез търг с тайно наддаване по реда на чл.49 ал.1 т.2 и ал.2, чл.65 ал.1, във връзка с чл.46 т.1 от „Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти ” от Обект №141 ОГТ – отдели и подотдели: 146"х","ф","ц", 147"з", 174"в1", съгласно технологични планове с прогнозно количество дървесина 633 куб.м., намиращи се в землищата на с. Крушовене, с. Славовица,...