Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване
27.06.2014
На основание Заповед № РД-08-345/27.06.2014 г. на Кмета на Община Долна МитрополияОбщина Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години, част от имот – публична общинска собственост, представляващ: помещение за офис с площ 14 кв.м., находящо се в Административната сграда на гр.Тръстеник /УПИ I-570, кв. 89/, съгласно АОС № 49/28.04.1995 година.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 09.07.2014 г. от 11.00ч. в Административната сграда.2. Начална тръжна цена на месечна наемна вноска 28,56 лв.  /двадесет и осем лева и петдесет и шест стотинки/ без...