В изпълнение на Решение № 777 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-742/29.12.2014 г...
08.01.2015
В изпълнение на Решение № 777 от 28.11.2014 г.  на Общински съвет– Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-742/29.12.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение, разположено в масивна комбинирана сграда /жилищен блок с търговски помещения/, със застроена площ 82 кв.м., находяща се в УПИ IV, кв. 3 по плана на с.Подем,област Плевен /АОС № 0-45 от 15.01.1996 година/.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 20.01.2015 г. от 10.30ч.в Административната сграда.2. Начална тръжна цена...

В изпълнение на Решение № 775 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-740/29.12.2014 г....
08.01.2015
В изпълнение на Решение № 775 от 28.11.2014 г.  на Общински съвет– Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-740/29.12.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелно обособен обект – помещение  с площ 100 кв.м., разположено в североизточната част на масивна комбинирана сграда /жилищен блок с търговски помещения/,находящ се в УПИ IV, кв. 3 по плана на с.Подем, област Плевен /АОС №8592 от 31.10.2014 година/.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 20.01.2015 г. от 10.00ч.в Административната...

В изпълнение на Решение № 774 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-741/29.12.2014 г....
08.01.2015
В изпълнение на Решение № 774 от 28.11.2014 г.  на Общински съвет– Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-741/29.12.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот с площ 576 кв.м., съставляващ УПИ XII  в кв. 9 ведно с изградения сутерен, кота нула от 120 кв.м., по плана на с. Победа,област Плевен /АОС № 647 от 10.12.2001 година/.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 21.01.2015 г. от 10.30ч. в Административната сграда.2. Начална тръжна цена...

В изпълнение на Решение № 773 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-720/17.12.2014 г. ...
08.01.2015
В изпълнение на Решение № 773 от 28.11.2014 г.  на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-720/17.12.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: урегулиран поземлен имот с площ 576 кв.м., съставляващ УПИ XI в кв. 9 ведно с изградения сутерен, кота нула от 110 кв.м.,по плана на с. Победа,област Плевен /АОС № 646 от10.12.2001 година/.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 21.01.2015 г. от 10.00ч.в Административната сграда.2. Начална тръжна цена 2 700,00лв.  /две...

В изпълнение на Решение № 776 от 28.11.2014 г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-739/29.12.2014 г. ...
08.01.2015
В изпълнение на Решение № 776 от 28.11.2014 г.  на Общински съвет– Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-739/29.12.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ: помещение, разположено в масивна комбинирана сграда /жилищен блок с търговски помещения/, със застроена площ 18 кв.м., находяща се в УПИ IV, кв. 3 по плана на с.Подем, област Плевен /АОС № 0-45 от 15.01.1996 година/.1. Дата и място на провеждане на търга – търгът ще се проведе на 20.01.2015 г. от 12.00ч. в Административната сграда.2. Начална...

На основание Заповед № РД-08-652/21.11.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия...
21.11.2014
На основание Заповед№ РД-08-652/21.11.2014 г. на Кмета на Община Долна Митрополия                                Община Долна Митрополия обявява                                   публичен търг  с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху100 кв.м. от УПИ XІV-73, в кв. 37-б, по плана на с. Биволаре, област Плевен, с обща площ 640 кв.м., съгласно  АОС № 396/25.07.2001 година.1.Дата и място на провеждане на търга - търгът ще се проведе на 05.12.2014 г. от 10.00 ч., в административната сграда на общината.2.Начална тръжна цена 200.00 лв./Двеста лева/, сума необлагаема с ДДС, съгласно            чл. 45, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.3. Цена на тръжната документация - 25.00...