На основание Заповед № РД-08-226 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
08.05.2015
На основание Заповед № РД-08-226 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на нежилищен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: част от урегулиран поземлен имот (терен №1), с площ 10 кв.м., находящ се в УПИ II, кв.34 (АОС № 7716/21.02.2013г.) между административната сграда на общината, сградата на спортния тотализатор и имот с планоснимачен № 364 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен, за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Долна Митрополия 1.Дата и...

На основание Заповед № РД-08-227 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
08.05.2015
На основание Заповед № РД-08-227 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на нежилищен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: част от урегулиран поземлен имот (терен №2), с площ 10 кв.м., находящ се в УПИ II, кв.34 (АОС № 7716/21.02.2013г.) между административната сграда на общината, сградата на спортния тотализатор и имот с планоснимачен № 364 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен, за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Долна...

На основание Заповед № РД-08-228 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
08.05.2015
На основание Заповед № РД-08-228 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на нежилищен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: част от урегулиран поземлен имот (терен №3), с площ 10 кв.м., находящ се в УПИ II, кв.34 (АОС № 7716/21.02.2013г.) между административната сграда на общината, сградата на спортния тотализатор и имот с планоснимачен № 364 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен, за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Долна...

В изпълнение на Решение № 846 от 16.02.2015 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-121 от 11.03.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг...
12.03.2015
о б я в АВ изпълнение на Решение № 846 от 16.02.2015 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед №РД-08-121 от 11.03.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на павилион – част от автоспирка (публична общинска собственост), с площ 8,91 квадратни метра, находящ се в УПИ І,кв.34 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен.1. Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе на 24.03.2015 г., от 11.00 ч....

На основание Заповед № РД-08-120 от 11.03.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, на помещение...
12.03.2015
о б я в А На основание Заповед № РД-08-120 от 11.03.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет)години, на помещение – частна общинска собственост, с площ 21,4 квадратни метра, разположено в югоизточната част на втори етаж на сграда, находяща се в УПИ ХІV, кв.20 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен (АОС № 2475 от 29.12.2005 г.).1. Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе на 24.03.2015 г., от 10.30 ч. в Заседателната зала...

На основание Решение № 820 от 29.01.2015год. на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № РД–08–08-93 от 26.02.2015год...
27.02.2015
На основание Решение № 820 от 29.01.2015 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и Заповед № РД–08–08-93 от26.02.2015год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурсОбщина Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под аренда за срок от 15(петнадесет)години на земеделски земи от Общински поземлен фонд с НТП „ изоставени трайни насаждения” и „нива“ с обща площ 100,81дка по Картата на възстановена собственост (КВС) на с.Крушовене, с цел възстановяване, отглеждане  и поддържане на трайни насаждения – орехи, описани подробно по № на имот, площ, категория, начин на трайно ползване (НТП) и...