Протокол и заповед от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с.Брегаре
18.06.2015
Протокол и заповед от проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на с.Брегаре

Община Долна Митрополия обявява конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността: Ръководител на звено „Вътрешен одит”
18.06.2015
ОБЯВЛЕНИЕ Община Долна Митрополия гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704     ОБЯВЯВА КОНКУРС:   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08- 338/17.06.2015 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:   1.       Ръководител на звено „Вътрешен одит”.   2.      Минимални изисквания за заемане на длъжността: -          образователна степен – магистър -          професионална област– финанси, икономика или право; -          професионален опит – минимум – 4 (четири) години; -          или присъден ранг – III младши; -            да има най-малко три години стаж в областта на вътрешния или външния одит. -            сертификат „вътрешен одитор в публичния...

Община Долна Митрополия обявява търгове за отдаване под наем на земеделски земи с НТП "нива" за землищата на с. Славовица и с. Горна Митрополия
08.06.2015
обявА На основание заповед № РД-08-313 от 08.06.2015 г. на Кмета на община Долна Митрополия за откриване на процедура, за провеждане на публични търгове с явно наддаване  с предмет: отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2015 / 2016 година, обявява публични търгове, както следва:             1. На 19.06.2015г. от 10.00 ч. за поземлени имоти по КВС на с. Славовица с обща площ от 385,370 дка;             2. На 19.06.2015г. от 15.30 ч. за поземлени имоти по КВС на с.Горна Митрополия с обща площ от 16,096 дка;                         Поземлените имоти са подробно описани и публикувани на интернет...

Община Долна Митрополия обявява търгове за отдаване под наем на земеделски земи с НТП "нива" за землищата на гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Брегаре, с. Комарево, с. Подем и с. Рибен
04.06.2015
Заповед №РД-08-263/19.05.2015 г.

Община Долна Митрополия обявява търгове за отдаване под наем на земеделски земи с НТП "нива"
04.06.2015
Заповед № РД-08-277/22.05.2015 г. - откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи...

На основание Заповед № РД-08-273 от 22.05.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване...
03.06.2015
о б я в А   На основание Заповед № РД-08-273 от 22.05.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж, върху 100 кв.м. от УПИ ІІІ в кв.39а по плана на с.Биволаре, област Плевен, с обща площ 570 кв.м. (АОС № 337 от 31.05.2001 г.). 1. Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе на 12.06.2015 г., от 10.30 ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 19.06.2015 г. от 10.30 часа. 2. Начална тръжна цена –...