Община Долна Митрополия обявява търгове за отдаване под наем на земеделски земи с НТП "нива"
20.05.2015
Заповед №РД-08-263/19.05.2015 г.

Община Долна Митрополия обявява конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност: Началник на отдел „Европейска интеграция, проекти и програми”, Дирекция „Европейска интеграция и хуманитарни дейности”
18.05.2015
ОБЯВЛЕНИЕ Община Долна Митрополия гр.Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704     ОБЯВЯВА КОНКУРС:   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-215/27.04.2015 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:   Началник на отдел „Европейска интеграция, проекти и програми”, Дирекция „Европейска интеграция и хуманитарни дейности” 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: -                                 образователна степен – бакалавър; -            професионална област – финанси, публична администрация, технически науки -                                 професионален опит – минимум 4 (четири години); -                                 или присъден ранг –III младши; -                                 предимство е владеене на чужд език; -            предимство е професионален опит...

На основание Заповед №РД – 14-234/13.05.2015 год. на Директора на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“- с. Горна Митрополия за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване...
13.05.2015

В изпълнение на Решение № 864 от 26.03.2015 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-229 от 07.05.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем...
08.05.2015
В изпълнение на Решение № 864 от 26.03.2015 година на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-229 от 07.05.2015 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, част от имот - публична общинска собственост, представляваща: лекарски кабинет с площ 16.85 кв.м., чакалня с площ 12.79кв.м, манипулационна с площ 11.95 кв.м., санитарен възел с площ 4.50 кв.м. и санитарен възел с площ 4.48 кв.м., находящо се в Административна сграда - Кметство със застроена площ 350 кв.м., находяща се УПИ I-758, кв. 3 по плана на...

На основание Заповед № РД-08-226 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
08.05.2015
На основание Заповед № РД-08-226 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на нежилищен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: част от урегулиран поземлен имот (терен №1), с площ 10 кв.м., находящ се в УПИ II, кв.34 (АОС № 7716/21.02.2013г.) между административната сграда на общината, сградата на спортния тотализатор и имот с планоснимачен № 364 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен, за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Долна Митрополия 1.Дата и...

На основание Заповед № РД-08-227 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем...
08.05.2015
На основание Заповед № РД-08-227 от 07.05.2015 год. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на нежилищен недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ: част от урегулиран поземлен имот (терен №2), с площ 10 кв.м., находящ се в УПИ II, кв.34 (АОС № 7716/21.02.2013г.) между административната сграда на общината, сградата на спортния тотализатор и имот с планоснимачен № 364 по плана на гр.Долна Митрополия, област Плевен, за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности, съгласно одобрена схема от Главния архитект на Община Долна...