Обява за обществеността
30.07.2015
       С Решение № 874 от 26.03.2015 год., Общински съвет - Долна Митрополия даде принципно съгласие Община Долна Митрополия да участва, самостоятелно или в партньорство с други общини, в процедура за създаване и учредяване на местна инициативна група /МИГ/ за планиране и прилагане на интегрирана местна стратегия за териториално развитие на територията на община Долна Митрополия.           Предстои отваряне на подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, по която се предоставя финансова помощ за извършване на подготвителни дейности за: учредяване на публично-частно партньорство; популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и процеса на разработване на стратегия за ВОМР; обучение на местни лидери...

„Вълшебни звуци” отново на върха
13.07.2015
Певческа група „Вълшебни звуци” при НЧ”Зора -1990г.” село Победа, Община Долна Митрополия, завоюва куп отличия в провелия се в Слънчев бряг VII Европейски шампионат по фолклор “Евро фолк 2015”. Колективите от България, Армения, Украйна, Молдова, Гърция, Испания, Русия, явили се в конкурсната програма на Европейският шампионат по фолклор допринасят за популяризиране на традиционните народни изкуства  и запазването на многообразието на традиционните ценности и идентичността на  различните националности.              Журито  на  Европейската Асоциация на Фолклорните Фестивали – EAFF и Euro Folk Academy, оценяваше участниците по 4 критерия - сложност на изпълнението, качество на изпълнението,  визия  и сценично поведение.             За участието си на открита сцена „Охлюва” в „Морска градина” Бургас талантливите изпълнителки от „Вълшебни...

Успехи на Държавните зрелостни изпити за учениците от СОУ „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник
13.07.2015
През учебната 2014/2015 г. в Средно общообразователно училище „Евлоги Георгиев“ се обучават 450 ученици, от които 40 зрелостници. След направените изводи за провеждане на държавните зрелостни изпити и публикуваните резултати, нашите ученици могат да се похвалят с отлични и много добри резултати, като статистиката се отнася за област Плевен: Държавен зрелостен изпит по География и икономика зрелостниците от Тръстеник са на 1 място от 41 училища; Биология и здравно образование – 5 място от 43 училища; Математика – 9 място от 21 училища; Български език и литература – 11 място от 47 училища; Философски цикъл – 11 място от 20 училища. За новата учебна година в училището се реализира прием...

Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия
09.07.2015
         През месец юни град Тръстеник за пореден път беше домакин на поредица от културни събития и много гости. От 18-ти до 28-ми се проведе четвъртата Общинска декада на културата и изкуството, финансирана от община Долна Митрополия. Основната цел на дейностите в декадата са насочени към облагородяване на културната инфраструктура и обогатяване на културния живот на община Долна Митрополия като предпоставка за развитие, благоустрояване и подобряване конкурентноспособността на градския ареал. Разнообрази се културния живот на жителите на общината като се представиха различни културни събития пред нови публики и се привлякоха нови участници в събитията. Стремежът на организаторите бе хората да почувстват необходимост от това да станат участници в нови за тях прояви,...

В залата на Глобални библиотеки, НЧ „Просвета 1927“ гр. Долна Митрополия отбелязаха Световния ден на шоколада
08.07.2015

Съобщение за собственици или ползватели на животновъдни обекти
02.07.2015
УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, От 01.07.2015 година до 10.07.2015 година започва приема на Заявления за предоставяне на земеделски земи от Общински поземлен фонд с НТП „пасище, мера“ за стопанската 2015-2016 година и Заявления за промяна на ползваната с договори за наем площ на имоти с НТП „пасище, мера“. Заявленията са по образец и се получават в стая № 309, като към тях задължително се прилагат : 1. Копие от документ за самоличност на физическите лица ; 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; 3. Копие от документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ...