ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
О Б Я В А В изпълнение на Решение № 415 от 31.08.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-648 от 03.10.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване
06.10.2017

 

ОБЯВА

 

В изпълнение на Решение № 415 от 31.08.2017г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-648 от 03.10.2017г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ нежилищна сграда /гараж/ ведно с правото на строеж, със застроена площ 87.00 кв.м., разположена в УПИ IX-35, кв. 2а по плана на с.Комарево, област Плевен /АОС  1544 от 07.07.2004 година/.
  1. Дата и място за провеждане на търга - търгът ще се проведе на 17.10.2017г. от 11:00ч. в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 24.10.2017г. от 11:00 часа.
  2. Начална тръжна цена (НТЦ)2 950,00 лв. (две хиляди деветстотин и петдесет лева), сума необлагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл. 45, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
  3. Цена на тръжна документация - 25.00 лв. без ДДС (двадесет и пет лева без ДДС), или 30.00 лв. с ДДС (тридесет лева с ДДС), внесена до 16:00ч. на 16.10.2017г. (до 16:00ч. на 24.10.2017г. – за повторен търг) в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Получаване на тръжна документация – до 16:00ч. на 16.10.2017г. (до 16:00ч. на 23.10.2017г. – за повторен търг), в стая 309, след представяне на документ за закупуването й.
  2. Депозит за участие - в размер на 10% от началната тръжна цена, представляваща сума в размер на 295,00 лв. /двеста деветдесет и пет лева/ – внася се в срок до 16:00ч. на 16.10.2017г. (до 16:00ч. на 23.10.2017г. – за повторен търг) в касата на Общината – стая № 106 или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN BG54IABG74733310030073,
BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
  1. Оглед на имотаможе да се извършва от закупилите документация всеки работен ден до датата, определена за провеждане на търга.
  2. Дата и място за представяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878 124952 – Отдел „Земеделие и стопански дейности“