ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
На основание Заповед № РД-08 - 609 от 14.09.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от 7 стопански години на земя от Общински поземлен фонд...
20.09.2017
 
ОБЯВА
 
 
На основание Заповед № РД-08 - 609 от 14.09.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем за срок от 7 стопански години  на земя от Общински поземлен фонд на част от ПИ № 300135 с площ 15.000дка /целият с площ от 111.595 дка/, НТП „Друга селскостопанска територия“, III категория, местност „Гръстелника“ по КВС за землището на с.Комарево /АОС № 8253/30.05.2014г./
 
  1. Дата и място за провеждане на търга - търга ще се проведе на 09.2017 година, от 14.00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. / При липса на кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на 06.10.2017 година/ в същия час и при същите условия
 
  1. Началната тръжна цена на годишна наемна вноска – 30.00лв./дка- определена, съгласно Тарифата на базисните (начални) наемни цени за отдаване под наем на общински имоти.
 
  1. Цена на тръжна документация - 00 (Двадесет и пет) лв. без ДДС или 30.00 (Тридесет) лв. с ДДС – внася се в срок до 16.00ч. на 28.09.2017г. (до 16.00ч. на 05.10.2017г. за повторния търг), в Общински център  за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
 
 
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF, Вид плащане 447000,
Банка "Интернешънъл Асет Банк" АД, клон  Плевен   
 
  1. Получаване на тръжна документация -в отдел „Земеделие и стопански дейности“ (стая № 309 ) до 16.00ч. на 28.09.2017 година (до 16.00 часа на 05.10.2017г. за повторния търг), след представяне на документ за закупуването й.
 
  1. Депозит за участие в размер на 10% от НТЦ - внася се в срок  до 16.00 ч. на 28.09.2017 г. (до 16.00ч. на 05.10.2017 г. за повторния търг), в касата на Общината (Стая 106) или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:    
  
IBAN BG54IABG74733310030073, 
BIC IABGBGSF,
          „ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
 
  1. 6. Оглед на недвижимите имоти След закупуване на тръжна документация, всеки работен ден от 00ч. до 16.00ч. до 28.09.2017г. включително (от 09.00ч. до 16.00ч. на 05.10.2017г.включително, за повторния търг).
 
  1. 7. Дата и място за предоставяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публичният търг с тайно наддаване в деня и часа на провеждането му.
 
За справки и информация тел. 06552 22–81
e-mail: dolnamitropolia@el-soft.com, http://www.dolnamitropolia.bg