ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ
В изпълнение на Решение № 419 от 31.08.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-608 от 13.09.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години...
20.09.2017
 
ОБЯВА
 
 
В изпълнение на Решение № 419 от 31.08.2017 год. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-608 от 13.09.2017 година на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, Община Долна Митрополия обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на един от пилоните за осветление, разположен в югозападната част на стадион – частна общинска собственост, включително 15 кв.м. прилежащ терен до основата на пилона, находящ се в УПИ ІІІ-732 по плана на с.Комарево /АОС № 254 от 22.06.2000 г./, за разполагане и експлоатация на електронни съобщителни съоръжения и оборудване.
1.Дата и място за провеждане на публично оповестения конкурс - конкурсът ще се проведе на 29.09.2017 година, от 11.00 часа в Административната сграда на Община Долна Митрополия. При неявяване на кандидати, повторен публично оповестен конкурс ще се проведе на 06.10.2017 година.
2.Начална конкурсна цена – 200,00 лв. /двеста лева/ без ДДС, сума облагаема с ДДС, съгласно изискванията на чл.45, ал.7 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/.
3.Цена на конкурсната документация - 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ без ДДС, или 30.00 лв. /тридесет лева/ с ДДС, внесена до 16.00 ч. на 28.09.2017 год. /до 16.00часа на 05.10.2017 год. за повторния конкурс/ в Общински център за услуги и информация, или по банкова сметка на Община Долна Митрополия:
IBAN  BG78IABG74738410032300,
BIC IABGBGSF,
Вид плащане 447000,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
            4.Получаване на конкурсната документация –до 16.00 ч. на 28.09.2017 год. /до 16.00часа на 05.10.2017 год. за повторния конкурс/ в стая № 309, след представяне на документ за закупуването й.
5.Депозит за участие в размер на 10% от началната конкурсна цена, или сума в размер на 20,00 лв. /двадесет лева/, се внася в срок до 16.00 ч. на 28.09.2017 г. (до 16.00 часа на 05.10.2017 г. за повторния конкурс), в касата на общината – стая № 106, или по банкова сметка
 
 
IBAN BG54IABG74733310030073,
BIC IABGBGSF,
„ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК“АД, клон Плевен.
6.Оглед на недвижимия имот – Може да се извършва всеки работен ден след закупуване на конкурсната документация до датата определена за провеждане на публично оповестения конкурс.
7.Дата и място за предоставяне на документи за участие - Всеки кандидат представя пред комисията необходимите документи за участие в публично оповестения конкурс в деня и часа на провеждането му.
За справки и информация тел. 06552 22–81 и 0878124952 /Отдел ЗСД/
или на e-mail: obshtina@dolnamitropolia . bg, http://www.dolnamitropolia.bg
 
Съгласувал:
Заместник-кмет
/Георги Йончев/
 
Директор Дирекция ОССИКИ
/инж. Пепа Герашка/
 
Изготвил:
/Специалист, Вилиана Луканова/